دستم نمک نه دارد

Posted on at


بعضی انسان ها اگر جان خود را هم برای شان فدا کنی هنوز هم میگویند کم است واقعا چنین انسان ها در جهان زیاد پیدا میشود که قدر خوبی را نمیدانند و جواب خوبی را به بدی میدهند و در زندگی چندین بار با چنین انسان ها سر خوردم که حتی جواب خوبی را به سکوت هم نمیدهند بلکه به کاملا بدی میدهنداز بعضی ها که هیچ انتظار نه داری اما میبینی کاری را میکنند که در دل انسان انقدر بد میخورد انقدر بد میخورد که هیچ نه گو 


واقعا چه گونه دل های دارند که میتوانند قبول کنند که یک انسان را از خود برنجانند


و با خوبی ها او بدی های خود را نشان دهنداز قدریم گفتند جواب بدی را به نیکی بده اما در این دوره زمانه به هیچ عنوان به خوبی نمیفهمن 


باید به بعضی ها گفت که انسان اقدر زنده نمیماند که با بدی ها زندگی کند 


 و این کار ایت که باعث میشود تا انسان مورد خشم خود قرار دهد


با تشکر هستی 


طوفانAbout the author

hastitofan

هستی 14سال دارداو متعلم است و در افغانستان زندگی میکند

Subscribe 0
160