کمیسیون جهانی حقوق بشر

Posted on at


 


کمسیون جهانی حقوق بشرسرنوشت ساززندگی انسانها است که می تواندتمام مشکلات انسانهاراحل نمایندزندگی امرزوی انسانها تقیرکرداست ولی زندگی قبلی سرنوشت خوب نداشت تمام مردم به مشکلات زیاد روبه روی بودن ونمی توانستن حق که دارند بگیرند همیشه حق شان زیرپای می شد.


اماخوشبختانه به زندگی امروزانسانها تقیرات زیادوارد شداست وآنها می توان به راحتی حقوق شان رابدست آورندانسانها می توانندتمام مشکلات خانواده گی ویا مشکلی که ازبیرون دارند توسط حقوق بشرحل نمایند. 


حقوق بشربه خاطرآرمی مردم ساخته شدتامردم بتوانند مشکلات خودرا با آنها درمیان بگذارندحقوق بشر به مردم جرعت زیاد می دهدتا مردم بتواند ازتهه دل وبه دون کدام ترس وحراص ازخود دفاع کنند وتا یک زندگی خوب وبا سعادت داشته باشند ما انسانها باید حقوق بشر را محترم بشمارم چون به ما انسانها خدمت زیاد می کند.تمام ما انسانها همان طوریکه آزاد به دنیا آمدیم وهمان طورمی خواهیم آزاد زندگی کنیم اما به شیوه درست آن  که شریت اسلامی را رعایت کنیم اما بعضی اشخاص آزادی خودرادارنداما استفادغلط می کنندونمی دانندکه آزادی یعنی چه ودرچه رای ازآن استفاد کنند. 


اگردقیق فکرکنیدآزادی بهترین چیزبرای یک انسان است که می تواند توسط آن به تحسیل خود ادامه دهند اگرآزادی نباشدزنده گی نیست ما بایداز خداوندمتعال شکرگذارباشیم که همچودولت آفریدکه ما می توانیم به راحتی حق خودرابدست آوریم مردم آزادی خودرا دوست دارندومی خواهندبه صورت مستقل وآزادزندگی کنندومی خواهند به طورآزادانه به وطن خودخدمت کندAbout the author

160