حرص داشتن درمقابل مال دیگران

Posted on at


حرص داشتن بدترین چیزدرزنده گی انسان است کسیکه مرتکب این عادت باشد پیرواخلاق اسلامی نیست شخص که حرص داشته باشد همیشه دریزد مردم بی اعتباراست ومردم همان جامعه آن رابه چشم بدمی بینهیچ کسی نمیتواند مال ودارای خودرا توسط حرص بدست آوردحرص داشتن به یک انسان فایدنمی رساندویک انسان میتواندبازحمت بسیارروزی حلال بدست آورد وحرص راازخود دورکندکس که حرص داشته باشدیقینن به هیچ جای نمی رسدپس یک شخص تا می تواندبایدکوشش کندتاخودراازحرص داشتن به یک چیزدورنگاه کندتا بتواندیک انسان موفق درجامعه خودباشدیک انسان موفق نباید حرص مال دیگران رابخوردوبایدخودش کوشش کندتا آنچه رامی خواهدبدست آورد اگریک انسان داری ایمان قوی باشدمی داندکه خداونداورااز حرص داشتن به مال دیگران منع کرداست وخداوندج همیشه اورادررای خیریاری می کندحرص داشتن باعث ازبین رفتن ویا مردن یک انسان می شودوهمچنین باعث شرمندگی انسان می شودانسان میتواندبرعکس حرص داشتن به مال ودارای حرص به تعلیم وتربیه داشته باشد چون اورابه جایگای بلند می رساند انسان حریص هیچ وقت به جای نمی رسدچون اوبه هرچه حسدمی ورزد وهمیشه به فکراین است که دیگران خانه جایداد دارند ومن ندارم پس می دانید که این شخص چقدربیفکراست که نمی تواندمشکل خودراحل نمایدیک انسان حریص تمام مال وداری خودرا دست می دهد


 About the author

160