ایمان

Posted on at 


ایمان به معنی باور و یقین به آنچه که خداوند لا یزال در آسمان و زمین ودر تمام کاینات هستی در نهایت ازدیاد و کثرت بدون شبه و شک و تردید با عقل و منطق و با خلوص و راستین باور و یقین نمودن عبارت از ایمان استچون ما مسلملن هستیم و یقین داریم که تمام انتظام و موجودیت هستی با بینش عقل تیوری و نظری و شعوری و به خصوص عملی را در حال حاضر و در گذشته ها ما نظاره گر تحولات و حوادث همچو سیلاب ها و زلزله ها و بیرون امدن و انفجار نمودن آتشفشان ها و دیگر عوارض طبعی بیشماری را در مسیر سیر و تکامل این جهان و کاینات خود به دیدیده بینا و گوش شنوا و به فکر و منطق جویای احوالات و اوضاع همواره بوده ایم به دست بلا کیف اوست


اگر به دیده ای ژرف و تعمق قوی بنگریم ما آنچه را که خداوند منان پایه و اساس گذاشته هیچ یکی بی بنیاد نبوده و همه آن بروی یک نظم خاص و به تدبیر کامل بنا یافته استچون اینکه اندازه خیر و شر از جانب خداوند پاک بر مخلوقاتش بر اساس توانایی و ظر فیت و توان جسمس اش از طرف الله سبحان و بنا بر توازن و نیت خیر و اندازه عمل های نیک و بد اندیشی هایش بروی مقدر می کردد


از طرفی دیگر ایمان به خداوند معتال اساس ایمان به همه باورها و احکام اسلامی بوده است چون وقتی به خداوند و مخلوقاتش و از همه مهمتر به معجرات که باور کامل داشته باشید باز هم منتفی بر این نیست که اینکه عملا در رفتار و کردار خویش پایه و اساس ایمان را نمایان نسازیدچون ایمان راسخ و اراده قوی و عزم آهنین مبنی بر اینکه ایمان را در قلوب خویشتن ذریعه ثبات قدمی و نیکو کاری و شناخت و پیروی نمودن اساسات اسلام و سنت نبوی و فرایض متحوله را با دیده ای بصیرت و خلوص کامل به پزیریم و در استوار نگهداشتن ان جدو جهد نمایم


البته باید گفت که اعمال ما طوری که شایسته ای یگ فرد مومین و متقی حاضر و قبول شده ای دیگر امت هاو به خصوص جامعه که ما در ان زنده گی می نمایم بوده و هیچ تظاهر و تکبر ی در آن دیده نشود . این خود نشانه ای ایمان کامل یک فرد متقی و پر هیز گار بوده استاز طرفی دیگر پیامبر اسلام حضرت محمد ص فرموده اند که ایمان را به درختی پر ثمر تشبیه نموده اند که شاخه های زیادی داشته و یکی بر دیگر ش در حالت بلند و پایین قرار گرفته است


و این بدان معنی که ایمان در بر گیرنده ای تمام خصلت ها و اخلاقیت ها نیکو و پسندیده و یا بر عکس آن زشت و نا پسند که زایده ای تناوش های فکری و تناقص های ذاتی و متکی بودن به یک نژاد خاص بوده که خود آدمی آنرا در وجود و ذات خویش غرص نموده آبیاری نموده و به آن شاخ و برگ می دهد و بعدا انرا نظر به احساسات و رفتار و کردار های متفاوت آنرا بروز می دهدآری داشتن ایمان در بین مسلما ن جهان دارای چند نکته بر گزیده شده و ناب داشته که مهمترین رکن ایما ن یک فرد مسلمان گفتن کلیمه ای (لا لا اله لا )است که با گفتن این کلیمه مقدس و پاک قلب هر مسلمان شسته شوی گردیده و قلبش عاری از تمام پلیدی ها و نفرت ها می گرددبار ها شاید شما این را تجربه نموده اید که هنگامیکه خشم و بی داد گری در قلوب مان به طغیان آمده و قلب نظیف و پاک مان را مکدر و رکیک نموده ما همواره توصل جستیم به کلیمه ای شهادت و با کفتن کلیمه شهادت تنفر و انزجار را در یگ لجظه بسیار کم از قلب های مان بر طرف نموده . ودر آن مکان و در ان     آنجاییکه ما بر احساسات و خشم و قهر غلبه نموده وانگهی ما بر انفجار و ترکیدن خشم و غضب خویش مسلط گردیدمچون مسلمانان به تمام ارکان و احکام که توسط پیامبر اسلام برای امت هایش فرستاده شده است بدون قید و شرط به آن ایمان داریم چرا که هیچ عیب و نقص در ان وجود نداشته و همه آن رهنمود ها برای سعادت بشر می باشد


با تشکر


نویسنده:عمرزبیر


 About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160