سخنرانی در بروکنز واشنگتن

Posted on at


سردبیر سازمان ناتو در سخن رانی اش در برکنز واشنگتن در مورد ماموریت و دیدگاهای ناتو به بیان توضیعات پرداخت. ناتو برای روبرویی با چالش های نوین جهانی از سه عامل استفاده می برد که برای دفاع از آمریکا و اروپا بسیار حیاتی می باشد. این سه عامل عبارت اند ازمشروعیت سیاسی, ساختارهای آزموده و امتحان شده و توانایی نظامی. بیست هشت کشور جهان برخوردار از نظام های مردم سالار سیاسی یک منبع بزرگ مشروعیت اند.آیساف یک ماموریت جهانی دیگر است که بزرگترین ائتلاف منطقه را شکل داده است. متحدان ناتو در آمریکای شمالی و ارپا هر روزه ساختارهای تازه ای را امتحان میکنند و می آزمایند. توانایی نظامی سومین عامل حیاتی برای روبرویی با چالش های جهانی می باشد. ناتو چوکات های کاری واقعی, مهارت های واقعی و اشخاص واقعی را دراختیار دارد. ناتو از اعضای خود در صورت ضرورت با تمام گزینه ها و ابزار دست داشته دفاع خواهد کرد. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160