نقش اجتماع درشخصیت سازی

Posted on at


درگذشته ها انسان ها زندگی یکنواختی داشتند و تقریبا نسل های پی درپی زیادی به طور یکسان زندگی میگردند.


از لحاظ غذاخوردن، لباس پوشیدن، و دیگر آداب و رسوم با هم مشترک بودند و تغییراتی که در زندگی مردم پیش می آمد بسیار کُند و غیر قابل مشاهده بود، اما با گذشت زمان این حالت تغییر کرد و در حدود قرن هفدهم میلادی این طرف که تکنالوژی و توسعه یافت همه ابعاد بشر با سرعت شروع به تغیرات نمود؛ طوریکه امروزه ما شاهد تغیرات سریع در تمام ابعاد زندگی هستیم


.


اکنون هر نسلی در دنیای متفاوتی از نسل گذشته زندگی میکند خواسته ها، آرزوها و اهداف ایشان نسبت به نسل قبلی ایشان متفاوت و به وضاحت قابل دید است.


ما  آنچه را که میدانیم و یا  در مواردی معلومات زیاد داریم نباید  تنها به آن اکتفا کنیم، انسان همیش در حال آموختن است حتی وفتی با کسی صحبت هم میکند اکر به دقت به سخنان شخص مقابل گوش کند میتواند از سخنانش چیزی یاد بگیرد و حتی شیوه سخن را نیز یاد میگیرد


.


هر قدر انسان علم بیاموزد و در مورد طبیعت، اجتماع، مردم، رفتار مردم، تکنالوژی و غیره بفهمد هنوز هم کم است چون طبع انسان طوری است که هر آنچه میخواهد میتواند با سعی و تلاش به دست آورد.


راههای زیادی برای اجتماعی شدن در جامعه وجودد دارد که از جمله شنونده خوب بودن، مشاور خوب، قدرت بیان خوب، استفاده از حرکات دست، پوشیدن لباس پاک و منظم که نمایانگر شخصیت و اعتماد به نفس شخص را نسبت به خودش نشان میدهد است


.


شخصیت انسان در جامعه و در آشنا شدن با دیگر اشخاص جامعه رول بسیار مهمی را ایفا میکند که همیش انسان قبل از اینکه وارد اجتماع شود یعنی از محیط خانواده با محیط بزرگتری میخواهد سرو کار داشته باشد باید ابتدا برایش شخصیت بسازد تااینکه در جامعه در جایگاه پائین قرار نگیرد بل یک شخص درست، مستحکم و بااعتماد در جامعه پدید آید


.About the author

nilofarsahraa

student of guhar shad high school.

Subscribe 0
160