امنیت

Posted on at


امنیت

امنیت(صلح وثبات) یگانه آرزوی هر فرد از جامعه است وتنها چیز باارزش است که هرکشور به آن ضرورت دارد اگردرکشوری امنیت نباشد باشنده گان آن در رنج ومشقت بسر میبرند

باوجود تمام تلاش های که نیروی ملی ما انجام میدهند بدبختانه که درکشور عزیز ماهنوز بطور کامل امنیت برقرار نشده است .

روزانه بیش از ده ها نفر جانهای شیرین خودرا بخاطر این ناامنی ها ازدست میدهند این ناامنی ها مشکلات زیادی رابوجود آورده ومانمیتوانیم دراین زمینه کاری را انجام دهیم چرا همیشه باید از دیگران کمک خواست ؟چراهمیشه افغانستان آله دست بیگانگان باید باشد؟ مگر ما همان افغانیان گذشته نیستیم که درآن وقت هیچ کشوری مانند مملکت ما قدرتمند نبوده است.

افغانستانی که دیروز آرزوی هر شخص بودکه باشنده اش باشد ودراینجا زندگی کند امروز همه دارن ازش فرار میکنند بخاطر چی؟چونکه امنیتی برای اشخاص دانشمند وذکاوتمند وجود ندارد وکاری برای معماران :اگراین نابسامانیها همینطور ادامه پیدا کند دیگر شخص مفید (فیلسوف ،انجینر، داکتر ماهر، و.....) دراین کشور فلاکت زده وجود نخواهد داشت

همیشه نویسنده گان کوشش میکنند زیاد بنویسند راجع به یک موضوع: اما بنظر من تنها چند نکته کافیست برای گفتن به اشخاص دانا پس بیایید خود مان خودرا به آرزو وهدف های خود برسانیم به امید اینکه روزی بر لبان همه افغانیان لبخندوجود داشته از اینکه کشور آرام دارند وزندگی خودرا با صلح در کنار یکدیگر سپری

 

کنند«آمین»

 

ومن الله التوفیقAbout the author

azada-nabizada

Azada Nabizada was born in Herat Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160