زندگی

Posted on at


 

زندگی زیبا است اگربه مفهوم اصلی ان پی ببریم زندگی پرازشوق پرازهیاهوپره ازتلاش پره ازکوشش پرازپشت کارپرازترقی پرازسربلندی زندگی زیبا است زندگی را دوست دارم همراه خوشی های چون زندگی خیلی با حاله

زندگی را نباید برای خود سخت گرفت چون زندگی خیلی ساده می باشد سخت نیست پس زندگی کنیم طوری که دوست داریم زندگی کنیم زندگی پاین وبالای های زیادی دارد فراض ونشیب های زیادی دارد زندگی باید

 

درهرحال اعتماد خود را نسبت به زندگی ازدست بدهبم دراین را پس تاجای که توان داریم باید کوشش بکنیم تا به اوج برسیم زندگی خیلی عالی می باشیم زندگی را دوست دارم زیربارون زندگی را دوست دارم چون راه زندگی

کردن روبلدم اگردوست داری که درزندگی موفق باشی 5 را را درپیش بگیرتا موفق باشی تا اززندگی لزت ببری زندگی خیلی خوب می باشد زندگی یعنی روزنوپیشرفت نو صبح نوتلاش نو کوشش نوترقی نو برای ما پس زندگی کنیم به طورخوب ودرست زندگی زیبا خواهد شد اگرخوب باشیم پس زندگی هم خوب خواهد بود وبه درستی پیش خواهد رفتAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160