صداقت

Posted on at


صداقت راست گویی ,  نیک نایی,  یک نواخت  بودن  وراستگاری  را تغیر می کند  .صداقت در اصل مبانی و تهداب دین مقدس اسلام را تشکل  داد و زندگی  انسان را به اوج کامیابی  دنیوی  واخری می رساند .خداوند صداقت  را چنان فطرتی در انسان خلق کرد .  که قابل رویت و اعتماد است

 

 .شخص صادق از زندگی پرشود  و خوشی های تمام ناشدنی  و راحت و جدان بر خود دای است . وهمیشه این  صفت پسنیده اش یک مانع برای تمام  افت ها بدی ها  ونیرنگ های  دیگران  می باشد  .تضاد  کلمه صداقت  فریب ,نیرنگ و حیله بود . که متاسفانه  جامعه ونفوذ بیشتر افراد این جامعه با این صفات ناپنسید تعریف   می شوند  و فکر می کنند  صداقت  یک حرف بیش نیست . 

اول:وزندگی خود را صنف فدای میکنند

دوم:درحالیکه عضراساسی سازنده یک انسان کامل صداقت  است 

تنها امتحان که در آن به هیچ وجه نمی توان تقلب و دست اندازی کرد . صداقت سپس   بر ماست  تا از خود شروع کرده و این صفت  پسنید یده  را خداوند و  رسولش را پیشه زندگی  خود کنیم   تا تو انسته باشیم  مسیر را به طرف  راستگاری و صداقت سوق دهیم 

 

ساناز سیرتAbout the author

160