در هر جایی که هستیم باید نظافت را مرعات کنیم!!!!!

Posted on at


نظافت جزء ایمان است ما باید زیاد کوشش کنیم در هر جایی که هستیم نظافت کلی بدن وچهار اطراف خود را رعایت
کنیم چون پاکی ورعایت کردن نظافت باعث میشود که ما همیشه پاک وصحتمند باقی بمانیم هر شخص مکلف است در
هر محیطی که است چی در مکتب،خانه ویا بیرون از خانه نظافت خود را رعایت کند اشخاصی هستند که تنها
نظافت چها راطراف خود را رعایت میکنند در محیط دیگری که قرار میگیرند هیچ به نظافت آنجاه فکر نمیکنند
اشخاصی هستند که برای تفریح به جاهای سرسبز میروند به غیر اینکه سرسبزی را از بین میبرند دیگر چیز های را
که به مصرف رساندن آنها را هم به چهار اطراف خود تیت وپاشان میکنند در صورتیکه نباید همچو کاری صورت
بگیرد باید این اشخاص منطقی فکر کنند که آیا این کار کار درستی است ما باید کوشش کنیم خود را در هر محیط به
پاکی ومرعات کردن نظافت عادت بدهیم وبه مکانی که برای تفریح میرویم باید زیادکوشش کنیم تمام کثافات را
داخل یک پلاستیک انداخته بعد آنرا به داخل زباله دانی بیاندازیم.چون باید نظافت شهر ویا اطراف شهر را مراعات کنیم چون شخص دیگری که برای تفریح به همان مکان میرود
بتواند از زیبایی وسرسبزی آن محل او هم استفاده کند چون اگر هر کس بیاید وتفریح وساعتیری خود را بکند وتمام
کثافات را به چهار اطراف بریزد باعث میشود که آنجا به یک محلی پر از چتلی ومیکروب مبدل گردد وزیبایی و
سرسبزی هم از بین برود ورفته رفته به که مخروبه مبدل میگردد واین مخروبه شدن باعث میشود که باعث مریضی
های گوناگونی در بدن انسان میگرد ما باید به جای آنکه چتلی را به جای بیاندازیم باید در آنجا نهالی غرس کنیم
تا در آینده این نهال هم بتواند سایه سبزی را بسازد واز آن استفاده گردد.همه چیز را ما باید از خود شروع کنیم اگر ما یک کثافت را از سر راه برداریم دیگران هم کوشش میکنند که در
نظافت وبرداشتن کثافات سعی میکنند با پاکی وصفایی همیشه در هر جاه باعث میشود که ازهر نوع مریضی در امان
بمانیم چون صفایی باعث میشود که آب وهوای پاکی را تنفس بکنیم وبرای پاک ماندن آب وهوای خوب باید کوشش کنیم
که همیشه در سرسبزی وصفایی شهر خود کوشش کنیم واز قطع نمودن جنگلات خود داری نماییم تا همیشه
شاداب وسالم باشیم وبه صفایی وپاکی همیشه سعی زیاد کنیم چون خداوند متعال هم به پاکی تأکید زیاد کرده.  


  About the author

160