دریا یعنی عمق آرامش

Posted on at


گه گاهی دلتنگ میشوم تا حدی که دیگر حالی برای ماندن در خانه ندارم هر بار هوای زدن از خانه به بیرون مرا به سوی دروازه میکشاند و من سعی میکنم در خانه بمانم بی خبر از آرامش بیرون
گمان میکنم اگر در خانه باشم راحت تر و آرام تر خواهم بود، دور از تمامی مشکلات، گاهی در کنار پنجره می ایستم و به بیرون فک میکنم که ناگاه سکوت مبهم خانه ترس در من می افکندصدای تیک تاک ساعت مرا به دیوانگی وادار میکند و من آرامش را فقط در خانه میدانم
روزی باخود درگیر شدم که ای خفته چه سان است به تو دراین خانه؟ آیا تا به حال به نعمات خداوندی که در بیرون خانه است فکر کردی؟ آیا فکر کردی غیر از سرو صداهای دلخراش وسایل داخل خانه سر و صداهای نعمات خداوندی در بیرون از خانه قشنگتر است و این بار هوای زدن از خانه مرا با هیجان به طرف دروازه راهی کرد و من به محض باز کردن دروازه وارد دنیایی دیگری شدم
ملودی آب و هوا آنقدر دلنشین بود که مرا به رقص درآورد سپس صدای قشنگ بلبلان و گنجشکان به من شوق دوباره به زندگی کردن دادند
با خود راهی رود خانه و دریا شدم به دریا سیدم و در کنارش نشستم امواج دریا با آن همه سروصدا آنقدر به من آرامش داد که من عمری در آن اطاق تاریک نتوانستم این آرامش را از آن خود کنمدریا و امواجش نیاز به سکوت دارد تا هم بتوانی درکش کنی و هم بتواند درکت کند
اولین باری بود که تا این حد آرام شده بودم ناگاه باران شروع به باریدن کرد و این بار اولین باری بود که باران برایم زیبا نمایان شد
همواره از باران فرار میکردم تازه درک کردم که نعمات خداوند از هر چیزی زیبا تراست
صدای شُر شُر باران و تبش امواج دریا و صدای خوش طبیعت بدجور متعجبم کرد، دریا عمق آرامش است زیرا وقتی به دریا فکر کنی به هنر زیبای خداوند خواهی رسیددریا پُراز درد است زیرا هر پُر دردی در آن درد خویش را خواهی کرده است و من این را زمانی درک کردم که آرام گرفته بودم و صدای امواج دریا میگفت : انسان های پُر درد فراوان اند اما این دردها دلیل نمیشود که از هر چیزی دست بکشند به صدای امواج من گوش بده برای آنانی که درک ندارند دلخراش است چون درد دیگران برایشان مهم نیست ، تو نیز هر چه داری در من خالی کنسپس با کلی آرامش دوباره راهی خانه شدم و سکوت خانه را سرتاپا برهم زدم و فهمیدم که سکوت زیبایی و آرامش نیست بلکه ملودی طبیعت بهترین مسکن غم ها است


 About the author

160