ظلم و ستم

Posted on atظلم و ستم بدترین تاریکی و تباهی است در یک جامعه ، در جامعه یی که ظلم و ستم جای شفقت و مهربانی را گرفته باشد در آن جامعه هرگز صلح و آرامش بوجود نیامده و مردم آن جامعه زندگی آرام و راحتی نخواهند داشت و کسی به کس دیگری رحم و شفقت نداشته و زور مندان هر قسمی که خواست شان باشد انجام میدهند و زندگی کردن اشخاص مظلوم در این جامعه به خطر مواجه میشودباید هرچه زودتر تا اندازه ای که توان داریم جلو چنین کارها و اشخاص را بگیریم و هرگز اجازه ندهیم که این اشخاص با زور و قوتی که دارند اوضاع جامعهء ما را مختل کرده و جامعهء انسانی ما را به یک جامعهء غیر انسانی و وحشی مبدل نمایند ، باید هرچه زود تر جامعهء مان را از وجود چنین اشخاص پاک کنیم تا یک جامعه عاری از هر نوع ظلم و بی عدالتی داشته باشیم


 


دین اسلام هر نوع ظلم و ستم را محکوم میکند و این اجازه را به کسی نمیدهد تا با استفاده از زور و قدرت خود بر مظلومان ظلم روا دارد و اجازه ندهد تا در جامعه زندگی آرام و راحتی داشته باشند ، بر ما مسلمانان فرض است تا چنین افعال بد را از جامعهء مان ریشه کن کنیم تا یک جامعه با صلح و آرامش داشته باشیم و همیشه آرام و راحت زندگی کنیم


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/203599/203599About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160