حقوق بشر

Posted on at


حقوق بشردر تمام دنیا انسانهایی هستند که حقوق اشخاص دیگررا نادیده می گیرند ودر پی مفاد خود هستند،وبا این کار خود ظلم زیادی را به دیگران تحمیل می کنند،واز این سبب حقوق بشر به وجود آمده است تا حقوق هیچ انسانی پایمال نشود .


انسانهای باجرعت زیادی وجود دارند که از حق خود دفاع می کنند،اما انسانهای با جرعت کمی پیدا می شوند که از حقوق یک جامعه دفاع می کنند.این بسیار خوب است که شخصی بتواند ازحق خود در برابر ظلم دفاع کند وحق خود را ازظالم بگیرد.اما آن عده که حقوق یک جامعه دفاع میکنند،مشکلات بی شماری را متحمل میشوند،تا جامعه خود را ازچنگال ظلم نجات بدهند و مردم را به آرامش روانی برسانند


.


ما قهرمانان زیادی داشتیم که از کشور خود دربرابر دشمنان زیادی دفاع کرده اند ازجمله شهید احمد شاه مسعود قهرمان که بعداز جهاد های بسیارافغانستان را به پیروزی رساند و خود در این راه شهید شد،البته که جای او در بهشت جاوید خداوند یگانه قرار دارد .اما حالا دیگر زمان جنگ نیست و به جای آن چیزی به اسم حقوق بشر وجود دارد که از حقوق مظلومین در برابر ظلم دفاع می کند.برای دفاع از حق باید اراده ای قوی داشت تا توانست پیروز شد


.


در زمان پیامبر«ص» تعادل وبرابری زیادی وجود داشت و پیامبر «ص» خود شخصا به این مسایل رسیده گی می کردند، و در برابرحق مظلوم سخت و جدی ازظالم دفاع میکردند.خداوند بزرگ خودعادل است بی عدالتی در بین بنده گان خود را نمی پذیرد و به این دلیل مسلمانان را به دفاع از حق مظلوم در برابر ظلم بارها تاکید کرده اند، وبرای این اشخاص پاداش بزرگ در نظر گرفته اند .حقوق بشر نیز سخت به رعایت اعتدال بین تمام انسان ها پای بند است و حقوق اطفال، زنان، جوانان، مردان و... را در یک چارچوب معین قرار داده است وهیچ کدام از اشخاص نباید از حق خود بیشتر از چیزی که است تعرض کنند که این کار باعث نقض قانون خواهد شد و باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی می شود،در هر جامعه باید حقوق معینی برای هر فرد جامعه درنظر گرفته شود و با آنها درچارچوب حقوق خودشان رفتار شود


.


در کنار حقوق زن ومرد، حقوق معلولین نیز وجود دارد .چرا که معلولین نیز عضو این جامعه بوده وبازوی از این جامعه هستند.  معلولین از جمله اشخاص فعال جامعه اند .آنها می توانند مهندسان، معلمان، داکتران و ورزشکاران بسیار خوبی باشند، چراکه آنها  سر شار از زنده گی اند. ما نباید آنها را با ناامیدی وغم ها مواجه سازیم بلکه باید برای آنها زمینه ی کار را مساعد سازیم تا وجود و قدرت خود را در جامعه ثابت سازند About the author

160