دین اسلام دین مساوات وبرابری ،اخوت ،است

Posted on at


دین اسلام دین مساوات وبرابری ،اخوت ،است


دین اسلام دین صداقت ،راستی ،است


عده از کسان هستند که بودن کدام معجزه به اسلام روی آورند ودین اسلام را از جان ودل قبول کرده اند یکی از آن جمله حضرت بی بی خدیجه کبرا اند اولین زنی اند که به اسلام روآوردن وبدون کدام حرف وگفت دین مقدس اسلام را قبول کرد وبه دین اسلاف مشرف شد ومسلمان شد به خداوند ایزد پاک وقرآن مجید ایمان آوردحضرت محمد صلی الله وعلیه وسلم دین اسلام را برپا داشتند وبرای تحکیم دین اسلام زحمت های زیادی وبی کران کشیدند بعضی از یهودی بودند که هر روز حضرت محمد صلی الله وعلیه وسلم را آزار واذیت می کردند تاجای که یک زن یهودی بود زمانی که حضرت محمد صلی الله وعلیه وسلم از راه عبور می کردند آن زن از بالای بام خود اشغال های خود را بر سر مبارک شان می رخت اما حضرت محمد صلی


الله وعلیه وسلم اوف هم نمی کردند ومی گفتند که این ها جاهل اند نمی داندحضرت محمد صلی الله وعلیه وسلم جان فشانی های زیاد در راه اسلام به خرج داده اند اذیت های زیادی را تحمل کرده اند اما با آن همه مشکلات دین اسلام را بر پا داشتند


حضرت محمد صلی الله وعلیه وسلم نرم دل وخوش خوی بوده اند با تمام امت های خود رفتار خوبی داشتند با ایشان نرم دل بودند وبه تمام مسلمانان به یک نگاه می دیدند


اگر یکی از امت های شان مریض میشد به خاطر عیادت وی به خانه اش می رفتند وحال وی را جویا می شدند به بیچاره گان کمک می کردند زیاد تر وقت خود را با فقرا بسر می بردند


هر یک ازاصحاب در راه اسلام خدماتی انجام داده اند از آن جمله یکی حضرت ابوبکر صدیق رحمته الله عیله است که سخت های زیاد را تحمل کرده اند ودین اسلام را بودن کدام دلیل قبول کرد وبه دین اسلام مشرف شد به خاطر دین اسلام از جان ومال خود تیر شده اند در وقت دعوت دین اسلام وتبلیغ دین اسلام به مردم همیش با حضرت محمد صلی الله وعلیه وسلم همراه بود ودر مشکلات با آن حضرت کمک وهمکاری می کرد حتا وقتی که حضرت محمد صلی الله وعلیه سلم به سفر طایف می رفتند حضرت ابوبکر صدیق رحمته الله همراه آن جناب بود حضرت ابو بکر صدیق رحمته الله چنان جان فدای در دین اسلام از خود نشان داد وهمیش نامش به نحو خوبی یاد می شودابکوبکر صدیق مشکلات ،ظلم ها ،ستم ،های زیاد را تحمل کرده اند وخدماتی هم انجام داده اند


حضرت ابوبکر صدیق رحمته الله از اخلاص خاص بر خودار بودند ابوبکر صدیق یک شخص دلیر وشجاع بودند واز دل وجان وبا تمام جدیت مردم را به دین اسلام دعوت می کردند ابو بکر صدیق یک شخص ثروت مندی بود وتمام مال خویش را به راه دین اسلام مصرف کردند


حضرت ابوبکر صدیق یک مسجدی در جلو خانه خود بنا کردن واین اولین مسجدی بود که در راه اسلام بنا شده بود واین کار را حضرت ابو بکر صدیق رحمته الله انجام داده بودحضرت محمد صلی الله وعلیه وسلم زمانی که دیدند حضرت ابو بکر صدیق رحمته الله با تمام جدیت کار می کنند ودر تمام کارهای خود صادق بودند از این رو در هر کار خود از ابوبکر صدیق رحمته الله مشوره می گرفتند .وحضرت ابوبکر صدیق در غار یار حضرت محمد صلی الله وعلیه وسلم بوده است


آرزو"رحمانی"About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160