درمیانگذاری در رسانه های اجتماعی در تارنمای فلم انکس به چی منظور است؟

Posted on at


چند سال میشود که در رسانه های اجتماعی کار میکنم, اما هیچ وقت تصور اینکه آنرا کامل بدانم, نداشتم. از طرف دیگر, هنوز احساس یک ورزشکار غیرحرفه ای را در نخستین مسابقه اش با ابهام های زیادی دارم.


در جریان این دوره کارآموزی"درمیانگذاری در رسانه های اجتماعی" معمول ترین عبارتی شد که برای توسعه مقاله های خود در رسانه های اجتماعی بکار میبردم و بطور یقین با ارزش ترین چیز در داد و ستد با حسابه های خود در رسانه های اجتماعی. 


مهرورزیده همه مقاله های من را در رسانه های اجتماعی درمیان بگذارید و من شروع به درمیان گذاری همه مقاله های شما در رسانه های اجتماعی کرده ام, عبارت های تکراری  بی نهایت اند که بارها در سرتاسر روز مینویسم. خود را به یک موقعیت قدرت و در عین زمان وابستگی احساس میکنم.


در جریان پنج هفته گذشته, دریافتم که تعداد زیاد کاربران تارنمای فلم انکس می اندیشند که درمیانگذاری در رسانه های اجتماعی را میدانند, اما در واقعیت چنین نیست. آنها فرصت را از دست میدهند.نه تنها خدماتیکه پیوندهای شان از آنها انتظار دارند را ارائه نمیکنند, بلکه امتیاز ویژه شان نیز افزایش نمی یابد. این چیزیست که آنها ضرورت دارند تا در مورد درمیانگذاری در رسانه های اجتماعی بدانند.


زمانیکه مقاله های دیگران را درمیان گذاری میکنید امتیاز ویژه شما افزایش می یابد. هر روزه من پیام های دریاف میکنم که از من می پرسند برای افزایش امتیاز ویژه خود چی کار کنم تا پول بیشتری بدست آورم.


اگر شما مقاله های دیگر نویسندگان در فلم انکس را درمیان گذاری کنید امتیاز ویژه شما افزایش خواهد یافت. این فقط در مورد شما نیست... پول بیشتری را بشکل آنلاین بدست خواهید آورد. About the author

160