صبر و شکیبایی....

Posted on at


سنگ اگر صبر کندلعل و گهر خواهد شد
مرد اگر صبر کند  اهل نظر خواهد  شد
آدمی را چه بهاایست  بجز جوهر عشق
نازم آنرا که در این قاعده سر خواهد شد
(دایم)
انسان با اگاهی از ابعاد مختلف معانی و مفاهیم کلمه زیبا و مثمر صبر در مواردی که به آن نیازمند است توانائی مصداق عمل بخشیدن پیدا میکند و با صبوری پیچ و خم راه های صعب العبور زندگی را به آسانی طی خواهد کرد و بسر منزل مقصود خواهد رسید .
تلخی صبر با چیدن ثمره شیرین ان گوارا و مطبوع میگردد، صبر صفتیست که در پهلوی آن صابر باید صفات دیگری چون همی ، قناعت ، قناعت طبع و گذشت نیز داشته باشدتا همراه با آن توانائی صبوری میسر گردد ,پاداش هر یک ازین صفات عالی انسانی همانا بدست آوردن نتیجه خوب و دلخواه در مسائل حیاتیست که راه در جهت بدست آوردن کلید قفل در های خوشبختی هموار میسازد.
صبوری در چه مواردی ؟؟؟؟آیا در برابر ظلم و استبداد و بی عدالتی و اجمال فشار و زور و ستم شهنشاهان ستمگر و قلدران بیدادگر زرو زور صبر کردن باز هم یک صفت عالی و پسندیده است ؟
هرگز پسندیده نیست ، علاوه بر اینکه صبر و شکیبایی در چنین حالاتی نا پسند است بلکه در حق خود و دیگران جفا مینماید ، و علی الرغم آن در برابر شداید و حوادث طبیعی وغیر مترقبه صبوری بهترین صفت انسانی و مثمر ثمر بشمار میاید.شایسته هر انسان صبور است تا با مدارا و شکیبایی در برابر گرم و سرد  زندگی و فراز و نشیبهای روزگار خویش با جدیت مبارزه نموده و هرگز شکست را نپذیرد.
                                 درد از  ستیز  حادثه  بیداد  میکند
صبر از نبود  حوصله   فریاد  میند
طاقت بدوش خسته کند ناله از ستم
موج جنون به  بحر دل ایجاد میکند
نویسنده :خاطره «فاخر»


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160