بانو رویا محبوب در راه ابریشم دیجیتالی برای مجله آی ان سی و صدای مک کنسکی - بخش نخست

Posted on at


بانو رویا محبوب, موسس شرکت نرم افزاری سیتادل به تازگی یک مقاله ای در مجله آی ان سی و سازمان صدای آنها از مکنسکی نوشت که انترنت را معادل راه ابریشم در روزگار نوین میداند.


طوریکه او تشریح میدهد, در قرن سیزدهم, تاجر ونیسی مارکوپولو  در امتداد راه ابریشم, راه بازرگانیکه چین و اروپاه را از طریق آسیای میانه بهم وصل میکرد, به سفر پرداخت.این راه در آنزمان نقش چهار راه بازرگانی جهانی را به عهده داشت.


راه ابریشم امروز قابلیت نقل و انتقال کالاهای فزیکی را ندارد. برخلاف برنامه مبتکرانه بانو کلنتون, بانو محبوب پیشنهاد میکند که انترنت بحیث راه ابریشتم دیجیتالی شناخته شود که مردم را از سرتاسر جهان باهم وصل میکند بدون اینکه مجبور باشند به موضوع های اساسی مانند حمل و نقل کالاهای فیزیکی و مردم در افغانستان بپردازند.


بطور نمونه, بانون محبوب توضیح میدهد که افغانستان در حال پدیدار شدن از دهه ها خشونت است, اما هنوز هم بانوان زمانیکه از خانه بیرون میروند یک مرد از خانواده شان باید آنها را همراهی کند.
About the author

160