چیز های منع شده در دین اسلام

Posted on at


خداوند (ج)وقتی انسان را آفرید و اشرف مخلوقات قرار داد و تمام چیز های که خلق کرده برای این که انسان ها بتوانند از آنها استفاده ای درست کنند و از چیز های که انسان را منع کرده و حرام دانسته یعنی تمام مسلمانان باید از آنها پزهیز کنند چون استفاده کردن از آنها گناه است و با خوردن آن نه تنها به ایمان خود ضرر می رساند بلکه به به فامیل و اقتصاد خود هم ضرر می رساند و دین مبین اسلام ما را از انجام دادن آنها منع قرار داده استتمام مسلمانان که یکتا پرست اند و به روز قیامت ایمان و باور دارندو چیز های که خداوند ما را منع کرده است یعنی امر به معروف و نهی از منکر کرده است از جمله چیز های که خداوند ما را منع کرده است عبارت از خوردن گوشت های بعضی از حیوانات که از نظر اسلام حرام دانسته اند مانند خوردن گوشت خوک و یا حیوانات ذبح نشوده که به یک حالتی مرده باشند.و از جمله خوردن شراب که در دین اسلام منع شوده و در قرآن کریم هم آماده است و خداوند (ج) نوشیدن شراب را برای تمام مسلمانان منع کرده است بخاطریکه انسان با خوردن شراب هوش و حواس خود را از دست می دهد و خود را کنترول کرده نمی تواند و ممکن است دست به کار های خلاف بزند  و اسلام آنها را منع کرده و چون شراب در داخل خود الکلول دارد و الکلول به صحت و سلامتی انسان صدماتی را وارد می کند و استفاده از این ها باعث می شود که شخص در بین جامعه خود شرمنده شود و بدنامی بوجود بی آورد و شخصیت وی را زیر سوال می آورد پس تمام انسان ها باید طبق گفتار حضرت محمد زنده گی خود را پیش ببرند تا هم در دنیا و آخرت سعادتمند باشند. 


 About the author

160