!!!جامه ی تو نشانه ی شخصیت نیست

Posted on at


هر انسان برای شخصیت سازی خویش و برای مطرح شدن در اجتماع تلاش میکند و برای رسیدن به این هدف راه های مختلفی وجود دارد که انسان ها نظر به ذوق و سلیقه ی فطری خویش آنرا انتخاب مینمایند,لازم به ذکر است که شاید انسان ها از نظر تقوا و پرهیزگاری از هم متمایز باشند. ولی هیچ گاه جامه دلیل قاطعی برای تفاوت نهادن بین انسان ها نمیباشد.


شخصیت در علم و دانش,کمال و معرفت,تقوا و پرهیزگاری است و این نظر صحیح نمیباشد که آنچه انسان برتن کند بینانگر شخصیت است.شخصیت انسان ها به سه دسته ی اساسی تقسیم میشود.


1-شخصیت های ملی


2-شخصیت های سیاسی


3-شخصیت های اجتماعیو این شخصیت های فوق الذکر هر کدام به دو دسته تقسیم میگردندو گاهی این شخصیت ها به صورت چند روزه بوده و اندکی بیش دوام نمیکند و گاهی ماندگار میباشند.یک مثل واضح اگر خواسته باشیم بیان کنیم شهید احمد شاه مسعود را میتوان نام بد با اینکه چند سال شهید شده ان باز هم مردم نام شان را به نیکی یاد میکنند زیرا دارای یک شخصیت مثبت بودند که تاثیرات خویش را بر روی افراد زیادی منعکس ساخته وبهترین الگو بودند و اینگونه شخصیت را میتوان شخصیت ملی و ماندگار نامید.


شخصیت های سیاسی هم بیشتر شامل کسانی میگردد که در صدر حکومت قرار گرفته و براساس علم و تجربه ای دارند ایفای وظیفه مینمایند و گاهی ماندگار میباشند.شخصیت های اجتماعی بیشتر شامل حال مردم عوام بوده و این نمونه شخصیت افراد زیادی را در بر خواهد داشت.اگر از تمام حاشیه روی ها در رابطه با چند خط بالا بگذریم به یک داستان کوتاهی میپردازم که برایم بس جالب و آمزنده بود.


روزی دانشمند بزرگ انیشتن در محفلی همراه مردم ثروتمند زیادی حضور داشت و لباس کهنه و خرابی بر تن داشت٬ زمانی که مردم آن جامعه را بر تن وی دیدند از نزدیک شدن به او پرهیز نمودند زیرا جامعه اش نو نبود و مناسب آن مراسم نیز نبود.با خودم که میاندیشم زیبایی در سیرت است نه در صورت.انسان با اینکه اشرف مخلوقات است باز هم گاهی رفتار های اشتباه و نادرستی از وی سر میزند که قابل درک و تفهیم نمیباشد.انسان با عقل سلیم که دارد با فکر و اندیشه باید بهترین و صحیح ترین رفتار ها را از خود نشان دهد و هیچ گاه افراد ما حول خویش را بر اساس حرف ها و دلائل نامفهومی جدا نسازیم.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_postAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160