هفته رسانه های اجتماعی در نیویورک – بسوی پیشرفت رسانه های دیجیتالی و رهبری

Posted on at


این هفته, هفته رسانه های اجتماعی در نیویورک و بخش های بسیار زیاد دیگر جهان است. من در چندین جلسه جالب دیگر با تعداد بسیار زیاد اشخاص الهام بخش شرکت کردم.


آ؟ینده صنعت انتشارات نقش رسانه های اجتماعی در خبرنگاری را پوشش میدادند و اینکه چگونه کاربران بیشتر مشتاق دنبال کردن موضوع های و درونمایه های شما میگردند.


علاقه مندم تا به مالوری روسن بلوط (Mallorie)معاون نخست سازمان خدمات مشتریان رجوع کنم که در این مورد گفت " فرهنگ عنوانی." او به آنچه که بشکل عادی به هر خواننده در هنگام شروع خواندن یک مقاله اتفاق می افتد رجوع میکند و بیشتر وقت ها آنها از خواندن در یک نکته معین منصرف خواهند شد و همه مقاله را مرور نخواهند کرد.زمانیکه گوش میکشیدم, اندیشیدم که بله این چیزیست که چندین بار تا به حال تجربه کرده ام. بعد از خواندن چندین مقاله دیگر علاقه ای به ادامه آن وجود ندارد.


گرچه برای من به حیث یک خوانند, اگر مقاله تصویرهای بیشتری داشته باشد یا حداقل اگر دیدگاه اصلی و هدف مقاله را در بخش نخست جاه دهد, من نکته های بسیار مهم را از دست نخواهم داد.


از راست به چپ: انتونی ها(Anthony), ملوری روسنبلوط(Mallorie), کیت لیوس(Kate)


در گروه بانوان در حال پیشرفت: رهبری در رسانه های دیجیتالی و اجتماعی, بانوان انگیزنده از بخش های متفاوت دعوت شده بودند تا داستانها و اندیشه های خود را درمیان بگذارند. 


چیزیکه من از این نشست آموختم اینستکه فراهم آوری ابزار لازم, هدف زمان بندی شده و باور به چیزیکه در حال انجامش هستید با درک مهارت ها و دانش, شما را یاری خواهد رساند تا کارها و زندگی خود را مدیریت کنید, بدون هیچ تنشی.
About the author

160