نقش پول در زندگی

Posted on at


 یکی از مسایل مهم در زندگی پول می باشد.که از لحظه ایکه انسان به دنیاقدم می گذارد وتا زمانیکه از دنیا می رود .به پول نیازدارد.چون تمام زندگی انسان به پول وابسته است وتمام ضروریات خویش را از طریق پول حل می کند.وانسان باید پول های خود را به مقدار لازم مصرف کند واصراف نکند.اگریک روز در بازار پول نباشد.ومردم هم در دوکان های خود جنس نداشته باشند.ومردم چگونه زندگی میکنند واگردر زندگی ود جانعه پول نباشد مردم وجامعه به طرف بدبختی روان هستند ومعتاج به کشور های همسایه میباشند.درزندگی ودر جامعه که پول نباشد


مردم نمی توانند.بازار بروند.وخریدوفروش کنند.درزمان های قدیم مردم خیلی به فکرهوا وهوس نبودند.وزندگی ساده داشتند .وپول های خودرا زمین ویا سرا میخریدند.وبیشترخانواده ها مواد ضرورت خودرا تهیه می کردند.وازحیوانات شیر ماس وپوست آنها زندگی خودر اپیش میبردند.ودر بین جامعه ومردم کمتر ظاهر می شدند .ومعامله زیاد نمی کردند.ووسایل زیاد در دسترس آنها وجود نداشت .ودرزمان های قدیم لباس خودرا بالباس های بازار عوض می کردند.وزمانیکه جامعه انسانی ومشکلات زیادشد.ومردم جامعه تصمیم گرفتند تا یک کالای جدید بسازند.وبه خاطر آن که زندگی خودرا پیش ببرند .وپول بدست آوردن این معامله رادر بین کشور کردند.


چون پول به خاطر خرید وفروش استفاده میشود.ودر جامعه اشیای مختلف وجوددارد .به عنوان پول یا واسطه مبادله استفاده میشود.مانند:چرم،آهن ونقره وغیره مبادله می کردند.وبعضی ازجنس ها برای اینکه مدت باقی می ماند وخراب میشد .انسان ها به فکراین شدند.که پول فلزی ،یا سکه درست کنند تا خراب نشود.وهمیشه وقت استفاده کنند.وکارها ومشکلات مردم را آسان ساخت .وکسب کار ومعاملات آنها پیشرفت کرد.ومردم می توانند.از پول به طریق های مختلف استفاده ومعامله می کنند.از زمانیکه در شهر پول زیاد شد.ومردم ثروت زیادترشد.ومعاملات روز به روز زیاد شد.وسکه توانست که به سوال های مردم جواب بدهد.ومشکلات آنهارا حل ساخت.وگاهی وقت انسان از طریق معامله شکست می خوردند .ورشکست میشدند.وبه قول ووعده خود وفاء نمی کردند.وبرای مردم مشکلات زیادی خلق شده وحتی با عث جنگ وخون ریزی میشد.


برای اینکه مردم بتوانند مشکلات خودرا حل کنند .دولت تصمیم گرفت .که پول کاغذی چاپ کند.پول کاغذی پشتوانه طلا ونقره درخزانه دولت داشت .ودر هر کشورپول آنها فرق می کند.وطرح ودیزاین خاصی دارد .ولی در کشور عزیزما پول افغانی میباشد.پول دراقتصاد خانواده وکشور نقش مهمی دارد .چون در خانه ایکه پول نباشد زندگی امکان ندارد وزندگی به هم می خورد .ودرکشوری هم که پول نباشد به مشکلات زیادی روبرو هستند چون دولت در مقابل مردم مسوولیت دارد که مردم را که دچار مشکلات می شوند کمک کند.وقتی پول کاغذی به وجود آمد.ومردم میتوانند.حالا چون جهان تکنالوژی پیشرفت کرده ووسایل اینترنیتی زیاداست .کارت های اعتباری ،چک ،انتقال پول از یک کشور به کش.ر دیگر کار مردم را آسان ساخت .حالا مردم لازم نیست .که پول های خودرا همراه خود ببرند.ومردم میتواننداز بانک استفاده کنند.


 بانک در عصر امروزه در تمام ممالک موسسه به نام< بانک> فعالیت می کنند.ومردم پول خودرا در بانک میگذارند.ومیتوانند از یک جا به جای دیگر انتقال دهند.وپول های کشور های دیگررامبادله کنند.درکشور مایک بانک بزرگ ودولتی به نام <افغانستان بانک> است .ودر افغانستان بانک های دولتی وخصوصی وجود دارد .بانک های دولتی  بانک ملی افغانستان ،بانک مرکزی افغانستان ،بانک پشتنی وجود دارد وبانک های خصوصی مانند:عزیزی بانک ،میوند بانک ،آرین بانک ،بانک کابل ودیگر بانک ها وجوددارد.وبانک هاخدمات متنوع ارايه میکند.ومهم ترین آن عبارت از: (1)- نگهداری از پول. مردم بانک یک جای مطمئن برای نگهداری پول مردم میباشد.وقتی انسان پول یا طلای خودرا به بانک میبرد.از خطرات واز گم شدن در امان است .ومیتوانند در هر جا وقت لازم در خواست کنند. (2)- انتقال پول .هرگاه نیاز داریم پول خودرا ازیک کشور به کشوردیگرانتقال دهیم.


به جای که همراه خود ببریم .میتوانیم.آنرابه حساب بانکی خوداضافه کنیم .واز همان شعبه در کشور دیگر در یافت کنیم . (3)- سرمایه گذاری .بانک پول های کمی از مردم میگیرد.واز پول آنها پروژه میسازد.وبرای کشورخدمت ودر ترقی وپیشرفت کشور کمک میکند. (4)- پرداخت وام .وبعضی از اشخاص که وضع اقتصادی کافی ندارند.ونیاز به پول دارند.از بانک .ام ویا قرض می گیرند.وبه صورت قسط آنرا در مدت طولانی دریافت می کنند.About the author

160