معتاد شدن از اثر مشکلات خانواده گی

Posted on at


مشکلات خانوده گی یکی از اسباب مهم در افتادن است .که اثر آن در دام اعتیاد بوده است.


 زیرا اختلافات بین زن ومرد در جلو اولاد های شان به وقوع طلاق وغیبت یکی از والدین،ویا هر یکاز ایشان مبتلا ساختن افراد خانواده به مواد مخدر اثر بزرگی دارد چرا که هر یکی از این افراد می خواهند که خود را از این زندگی فلاکت بار خانوده گی دور بسازند.به طور مثال می توان گفت:هر گاه بین پدر ومادربر یکی از این امور،اختلافی پدید آید بهتر است .که در گیری آنها در پیش روی فرزندان آنها آثار معکوسی را در جا می گذارد،ودر جستجوجوی قرار گیرند.که از این رو به مشکل خانه آرامتر باشید زیرا آنان نمی تواند به پیش والدین ابزار عقیده نمایند .چرا که پیوستن به آنان با پدر ومادررا هر چند که رایش خطا باشد خشمگین می سازند و بر عکس پیوستن آنان با مادر مو جب ،تنفر پدر از آنان میشود وگاهی دست به اقدام بسیار کار های زشت ونا پسند می زنند به این گونه که آنان را از خانه طرد می کند.واینجا است که خدای نکرده مصیبت واقع می شود .وهم چنین است اگر در گیری منجر به طلاق شود ؛زیرا پدر در یک جهت به زنده گی ادامه میدهند ومادر در جهتی دیگر ودر بین فرزندان قربانی شوند ،اگر با پدر زنده گی کنند بر خورد بدی از نا مادری خواهند دید.واگر با مادر زنده گی کنند بنأ شاهد فشار وبر خورد نا مناسبی از نا پدری خواهند بود .اما ما نمی خواهیم با این بحث که از اهمیت مشروعیت طلاق که در بعضی حالات یگانه راه حل اش خواهد بود ولی هدف ما این است که زن ومرد در هر خانواده فلسفۀ مشروعیت طلاق درک کنند تا این معالجه تبدیل به مرض مهلک برای خانواده نشود که سبب از هم رفتن خانواده وپراکنده شدن فرزندان،بدون از ضرورت قرار نگیرد .وبه هر حال فرزندان تحت فشار چنین جوی قرار گیرن،در تلاش جوی بهتر میشوند این جا است .که دستهای بد آنان را به سوی مواد مخدر می کشانند


 .ونابودی آنان آغاز میشود بلکه فاجعه است که مصیبتهایی برای آنان پدر ومادران شان واقع می شود که اصلا در خیال آنان نبوده است.وهمچنان این است غیبت والدین با یکی از آن هر دو :که به آن فرزندانی که سر پرستی نداشته باشند ، به آسانی در دام این سموم کشنده می افتند.که خارج از خانه هر زمان به کیفیتی که بخواهند به آنها میسر است ،بلکه با هر کسی بخواهند می توانند تماس بگیرند.و رابطه داشته باشند .به خاطریکه هیچ کس مواظبه آنها نیست وآنها را دنبال نمی کند .امید وارم هیچ خانوداه با اینها برخورد کنند .  About the author

160