چگونه زنده گی خوبی را به پیش ببریم؟؟؟؟؟؟

Posted on at


در کره خاکی که زنده گی میکنیم همواره همه در به این فکر میکنند که چگونه فعالیت کنند تا بتوانند خوب وخوش
زنده گی کنند زنده گی زیباست باید با همه پستی وبلندی های آن مبارزه کرد چون مبارزه در مقابل مشکلات زنده گی
باعث میشود که شخص به تمام خوبی ها وخوشی های زنده گی برسد پیش برد زنده گی حوصله و تحمل می
خواهد وشخص نباید در پیش برد امور زنده گی زود بی حوصله شود در صورتیکه اندکی بی حوصله گی در
امور زنده گی پدید آید باعث چالش ها در زنده گی میشود.زنده گی وپیشبرد زنده گی برای بعضی اشخاص دشوار است آنها به این فکر میکنند که با آغاز نمودن زنده گی
جدید نمیتوانند که با این همه مشکلات مبارزه نمایند با فکر کردن در این همه موارد فکر شخص دگرگون می
شود وباعث مختل کردن فکر آن شده وبی نظمی در امور زنده گی بوجود میآید زنده گی وپیشبرد یک زنده گی
خوب وخوش روش های دارد که باید همه روش ها را به وقت وموقع درست آن در امور زنده گی پیاده کنیم.در زنده گی هر شخص مشکلات ودشواری ها وجود دارد باید در مقابل این همه مشکلات با حوصله مندی
کامل پیش رفت چون حوصله مندی هم خود یک موفقیت بزرگ در زنده گی میباشد ویکی از اصول دیگر برای
پیشبرد زنده گی جاویدان مشخص نمودن وتعیین نمودن هدف است که شخص باید همه برنامه ها را در نظر
گرفته در مورد هر کدام آنها هدف مشخص داشته باشد هدف در زنده گی باعث میشود که شخص زنده گی
مشترک را به خوبی وبدون کدام مشکل به پیش ببرد وتعیین نمودن هدف آینده معنا دار را معنی میدهد چون
وقتی شخص هدف مشخصی را برای پیشبرد زنده گی نداشته باشد زنده گی آن کاملا بی معنا ومفهوم است
هدف در زنده گی باعث دگرگون شدن برنامه های زنده گی وهمچنان تغییرات زیادی در زنده گی میشود
برای اینکه بتوانیم خوب و موفقانه زنده گی کنیم باید در تمام امور زنده گی خود هدف وبرنامه های خوبی
را مشخص کنیم.
About the author

160