عطر رویا پردازی

Posted on at


یک دختر... با دشتی پر از آروز... دل می بندد به آنطرف کهکشان دنیا... که مملو از عطر رویاهای دست نیافتی و خیالی هست... اما بی ریا و پاک... فراموش میکند غم و رنج سرگذشت دنیا را ... و غرق در افکار خویش خود را می یابد... بیرون کشیدن این دختر از خیالات کاری بس محال است!او تمام زندگی اش را می سازد و با یک لبخند ملیح و زیبا به نظاره اش می نشیند... تصویری رویایی از خیالاتش میکشد... زندگی میکند... نفس میکشد و در آن جا میمیرد... این تمام آروزی یک دختر زیبا و پاک است... خیالاتش را بهم نزنید او به امید یکتا عالم خلقت دل می بندد دوستش داشته باشید ... اما عاشق دوست داشتن میشود...او یک امید تازه دارد ... یک امید تازه ریشه کرده در باغچه قلب یک دختر کوک باور میکند ... آنچه را که میخواهد... و دعا میکند که چشمی داشته باشد که بهترین ها را ببیند... و دعا میکند که راه و بیراهه را به یقین درک کند... روح او با یک عشق ابدی پیوند خورده استاو گناه را در حریم قلب کوچکش راه نمیدهد... با گناه رابطه ی بدی را برقرار کرده است....او همیشه در دلش میگوید.. مگر میشود آدمی گناه کند و خدا را هم دوست داشته باشد...خدا بندگان خود را می بخشد... در این مسئله شکی نیست... اما زندگی شگفت انگیز امروز تو قانون بزرگی است... اما... اگر به کسی که باور و ایمان داری خطا کند تو حاضری ببخشی! تو را دوست داشته باشد ولی با دیگری مراوده داشته باشد حاضری ندیده بگیری...! رابطه خدا وبنده هم همین طور است...! خدا هم بنده یی که از روی فهمیدگی خطا کند... نمی بخشدو اگر نعوذبالله تو جای خدا بودی حاضر بودی لحظه ای این گناهان را تحمل کنی... و به روی خودت نیاوری ... بی شک که او خدای بردبار, بزرگ و بخشنده و مهربان است... درکی که خدا از دل بندگاش دارد... حتی شریک زندگی تو هم نمیتواند... آن درک را داشته باشد... پس برای لحظه ای به وجود با عظمت پروردگارت بیندش و قدم بردارزندگی از بیراهه شروع نشده که آخر راه به بیراهه ختم شود لحظه ای به خودت بیا... خدا را واقعی پرستش کن... نه ظاهری! نه برای تسکین دیگران که به تو باور کنند آدم خوبی هستی... من برای باور کردن دیگران به خودم نیاز ندارم ... حتی اگر دیگران افکار مرا نپذیرند... خدایی هست که میداند دلم همیشه با یاد او آرام میشودسالهاست که دست دنیا روی سرم سنگینی میکند... او کلاه میگذارد... و من دور و اطراف را نگاه میکنم... غافل از اینکه کلاه دنیا روی سرم ماندگار شده است...ابدی بودن محال نیست گاهی فقط با یک نگاه تا ابد حبس وجدانت میشویAbout the author

bahareh-hoseini

بهاره حسيني محصل سال اول سمستر ىوم رشته ساينس

Subscribe 0
160