کبر و غرور

Posted on at


کبر و غرور یکی از بدترین خصوصیات میباشد که بعضی انسان ها دارند چنانچه خداوند (ج) کبر و غرور به انسان ناپسند خوانده و اسلام در آیات و روایات متعددی ما انسان ها را از کبر و غرور منع می سازد  چرا که تکبر باعث می شود که انسان وارد دوزخ گردد و کبر غرور تنها و تنها به خداوند (ج) می زیبد زیرا او تمام چیز ها که در دنیا است آفریده و به هیچ چیزی نیاز ندارد و هر آینه خداوند (ج) به هر چیزی دانا و توانا ست و به انجام دادن هر کاری قدرت و توان دارد که یکی از صفات ازلی و ابدی خداوند می باشد.کبر و غرور ارزش انسان را کم می کند چون انسانی که کبر و غرور را به خود جای می دهد چنین شخصی تنها خود را می شناسد و خود را می بیند و برای دیگران ارزش نمی دهد کبر و غرور بدترین عملی است که بعضی انسان های نادان به این مشکل گرفتار اند که چنین اشخاصی تنها خود را می شناسند و خود را بهترین شخص می داند چنین شخصی در نزد جامعه و مردم بی ارزش و بی اعتبار است و هیچ کس برای وی ارزش نمی دهد و از وی نفرت پیدا می کند و از او دوری می کند.کبر و غرور زشت ترین خصلت بعضی از انسان ها می باشد که توسط شیطان بازی خورده و باعث می شود در بین انسانها مغرور نامیده شود.و انسان باید با غرور و سر به هوا به روی زمین راه نرود بلکه باید عاجز و بی تکبر راه برود و به جا ،مقام مرتبه ای که دارد باید افتخار نکند.پس وقتی که سر نوشته همه ای ما انسان ها یک چیز است باید سرنوشت اصلی خود را در نظر بگیریم و وقتی که اصل کبر و غرور توسط شیطان در وجود انسان رشت می کند و بعضی خواهشات نفسانی که انسان را وا دار به کاری می کند که شاید از نظر اسلام زشت دانسته شده باشد و باید از انجام این کار ها جلو گیری کند و کار های خوبی انجام دهیم تا حسنه ای آخرت وی گردد.
About the author

160