بازم انتهاری

Posted on at


عجیب روزگاری داریم ما.خدایا ! چی باید کرد در مقابل این دشمنان دشمنانی که صلح و آرامش را دوست ندارند وهمیشه می خواهند فقط جنگ وانتهاری باشد در این سرزمین.سرزمینی که مردم آن تنها جنگ وانتهاری را هر روز شاهد هستند.این گروه از مردمان کی ها هستند.اصلاً چرا این کار را انجام می دهند.چی فکر می کنند و چی هدافی میتوان داشت. ازطرف کی سازمانده ی شده وکی میتواند این ها را از بین ببرد؟به شهادت رساندن این همه مردمان بی گناه چی سودی میتواند به آنها برساند.واقعا نمی فهمم آنها انسان هستند یا نه! به نظر من اگر واقعا خود را جزً انسانها بداند انسان که این کار را انجام نمی دهد.البته این ها خودشان را مسلمان هم می گویند کدام مسلمان این قدر مردم بی گناه را به شهادت می رساند.در کدام کتاب کشتن انسانهای بی گناه آمده است.


فقط میتوان گفت این ها کسانی هستند که زندگی زیبا را دوست ندارنددوست دارند که این عمل خطرناک ومخرب را همیشه انجام دهند وهر روز جان صدها نفر را بگیرند وخانواده ها را اندو گیر به سازند به نظر خودشان در جامعه خود خدمت می کند. دین خود را اسلام می نامند .در حالی که خدا وقرآن این چهنین نخواسته. چی وقت این مردمان آدم می شوند.واز کشتن انسانها بی گناه دست برمیدارند.


افسوس افسوس به حال آنهاکه هر قدرهم کوشش کنند نمی تواند موفق شوند و اتحاد وهمبستگی مردم را از بین ببرند. خوشبختانه ما بهترین نیروهای امنیتی داریم که شب وروز به خاطر آرامی وطن خود زحمت می کشند ونمی گذارند که دشمنان افغانستان به هدف خود برسند.نیروهای که هدف شان فقط مواظبت از مردم است.باید تقدیر کرد این نیروهای امنیتی را چون بار دیگر توانستند جلوی این افراد بی چاره را که به خاطر سفاررت هندوستان عمله کردند به گییرند ومردم بی گناه را نجات دهند 


سپاس از نیروهای امنیتی


 About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160