پولیس و ترافیکی

Posted on at


برای این که در آسایش و آرامش زنده گی کنیم باید بعضی مقرراتی را مراعات کنیم که از جمله مراعات کردن اصولات ترفیکی که باید تمام انسان ها قوانین ترافیکی را بدانند و آنها را مراعات کنند تا که بتوانند بدون مشکلات ترافیکی زنده گی کنند و به مشکل و یا حادثه ترافیکی نشوند و برای تمام افراد یک کشور لازم است تا مقررات ترافیکی را بدانند تا به مشکل دوچار نشوند که این مقررات توسط پولیس و ترافیک به مردم آموخته می شود.پولیس و ترافیک از جمله اعضای مهم یک کشور اند و نبود آنها در یک کشور باعث نابودی همان کشور می شود چون تمام نظم و ترتیب یک کشور از بین میرود به همین خاطر وجود ترافیک و پولیس در تمام جاها لازم و حتمی است برای تمام کشورها و آنها شب و روز برای دفاع از وطن و مردم خود زحمت می کشور خود از جان خود می گذرند.و آنها شب و روز کوشش می کنند به خاطر ما، تا ما آسوده بتوانیم زنده گی کنیم و از جان خود بخاطر ما می گذرند تا ما را از دست دشمنان نجات دهند و زنده گی آرامی داشته باشیم و ما باید قدر آنها را بدانیم و از آنها تشکری و قدر دانی کنیم چون آنها بخاطر ما بسیار زحمت می کشند.یکی از خصوصیات که ترافیک به خاطر ما بوجود آورده است اشاره های ترافیکی و مقررات ترافیکی است که ما را رهنمایی می کند مثل چراق ترافیکی که داردی سه رنگ است سرخ،زرد،سبز،که این ها هر کدام نشانه ی یک حالت را نشان می دهد مثلا وقتی چراغ سرخ است بایدتمام موتر ها توقف کنند تا که مردم از سرک تیر شوند و وقتی که چراغ زرد شود موتر ها آماده ی حرکت میشوند و وقتی که چراق سبز شود موتر در حال حرکت اند و علامت های زیاد دیگری مثل در جای که ماین وجود داشته باشد سنگ سرخ می گذارند تا مردم آگاه شوند و وقتی که احتمال داشته باشد با سنگ های آبی نشانی می کنند.


 About the author

160