حجاب

Posted on at


بهترین زینت زن حجاب است حجاب ممنوعیت نیست مسونیت است کسی که حجاب دارد به این
معنی نیست که نمیتواند در جامعه بین مردم بیرون شود واز همه حقوق محروم است بلکه حجاب
بلکه حجاب باعث میشود که زن ودختر مسلمان در امنیت باشد وبتواند به فکر خوب وآرام دربین
همه مردم بیرون شود وکار وفعالیت کند واین باعث میشود که در جامعه هم از اهمیت خوب وبالای
برخوردار شود.وکسی که حجاب اسلامی را رعایت نکند به غیر از اینکه گناه بزرگ را مرتکب میشود در بین
جامعه هم به مشکلات زیاد مواجه میشود ودر نظر همه بد وزشت معلوم میشود چون از بی حجابی
منافقت وفساد های زیادی ببار میآید در دین اسلام به حجاب تأکید زیاد شده چون حجاب یک جامعه
را از کشیده شدن به طرف فحشا خود داری میکند و نمیگذارد انسان مرتکب کدام گناهی گردد.عفت زن در حجاب اوست وبهترین نشانه در اسلام است و مقام زن با احیاء وبا حجاب نزد خداوند
ورسولش بالا میباشد دین اسلام انسان را به داشتن ححاب کامل امر نموده است چون بهترین نمونه
زن حضرت فاطمة الزهرا بودند وباید تمام امت وپیروان حضرت محمد پیروی کنیم چون حجاب
باعث در امان ماندن از هر نوع گناه میباشد.
About the author

160