آیا زنان هم می توانند پولیس باشند

Posted on at


آیا زنان هم می توانند پولیس باشند


یکی از مهم ترین ضروریات هر کشور داشتن پولیس زن است که در تمام امور بسیار ضروری است و آنها هم با پولیس های مرد یک جا شده و با کمک یک دیگر کوشش می کنند که کشور ما را از دست مشکلات نجات بدهند و کشور را به سوی پیشرفت سوق دهند.تمام زنان و دختران که صنف دوازده ای خود را تمام کرده باشند و علاقه ی به پولیسی داشته باشند می توانند به دفاتر پولیس رفته و خود را ثبت نام کنند و دوره های آموزیشی خود را تکمیل کنند و بعدا شروع به وظیفه خود کنند و یا بسیار تلاش کنند تا وظیفه ی خود را به صورت درست انجام دهند چون خدمت به وطن بسیار مهم و با ارزش است و باید با ایمان کامل و صداقت انجام دهیم.تمام افرادی که به خاطر وطن خود از خود و فامیل خود می گذارند وجان خود را به خاطر کشور خود فدا می کنند خداوند (ج) ارزش آنها را بسیار زیاد ذکر کرده است و پاداش آخرت شان قرارمی دهد و آنها هم باید با بسیار درستی به وظیفه ی خود ادامه دهند.پولیس زن در کشور ما بسیار مهم است مثلا وقتی که تهلاشی صورت می گیرد باید زنان پولیس وجود داشته باشد تا که بتوانند زنان را تهلاشی کنند و تمام فامیل های باید کوشش کنند وقتی که دختران و زنان شان که علاقه مند به شغل پولیس هستند باید به آنها اجازه بدهند تا بروند و به خاطر کشور خود خدمت کنند و از جمله فامیل های که برای فامیل خود اجازه ی رفتن به دفاتر پولیس را نمی دهند اگر روزی بخواهند که فامیل شان را پولیس ها ی مرد تهلاشی کنند آنها هرگز اجازه ی چنین کاری را نمی دهند و به همین خاطر باید فامیل خود را اجاره بدهند تا به پولیس بپیوند.


 About the author

160