لویه جرگه افغانستان

Posted on at


وقتی در بین دو قبیله یا قوم جنگ یا دیگر مسایل بوجود می آید بخاطر حل کردن آن لویه جرگه بوجود آمده است. جرگه اصول و مقررات خاصی دارد و جرگه به دو قسم است یکی جرگه قبیله یی و دیگری جرگه بزرگ جرگه دارای بزرگان خاص نمی باشد بلکه تمام بزرگان و صاحب نظران برای حل حادثه همراه هم جمع می شوند و فیصله می کنندجرگه یی قریه یی یا روستایی: عبارت از جرگه یی است که میان چند قریه به خاطر حل و فصل مسایل شان بوجود می آید وتمام بزرگان و ریش سفیدان همان قریه به دورهم جمع می شوند ودر باره موضوع شان بحث و تبصره می کنند و هر کدام شان فیصله های مختلفی را صادر می کنند. لویه جرگه مجلسی است که درآن رئیس جمهور نموده و بخاطر حل کردن مسایل قومی،قبیله یی و مسایل ملی تشکیل شده می شود و به نام جرگه بزرگ هم نیز یاد می شود و هر جرگه در وقت خود دارای ارزشی بوده است و ملت را از بحران های بزرگ نجات داده استجرگه درعنعنات ملی و قومی دارای جایگاه بلند و دارای اهمیت بسیار بزرگ می باشد و همچنین از لحاظ تاریخی دارای قدامت بسیارزیادی می باشد. در لویه جرگه مسائل مهم از سر تا سر کشور مورد بحث قرار می گیرد و از تمام مناطق کشور بزرگان ونماینده گان در آن شرکت دارند وبرای حل مشکلات اجتماعی باهم دیگر مشورت می نمایندلویه جرگه در جامعه افغانی به خاطر تفاهم ملی و همدیگر پذیری یک وسیله بسیار مهم و تاثیرناک می باشد و بر ملت و جامعه ما تاثیرات عمیقی اجتماعی،روانی و روحی را دارد. همچنین در کشور ما مکان های مخصوص برای تشکیل لویه جرگه و ولسی جرگه وجود دارد ما افغانها به فیصله هر دو جرگه احترامی قائل هستیم وآنرا قبول می نماییم About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160