تقوا

Posted on at


 

تقوا به معنی پرهیزگاری است و پرهیزگاری به معنی دورنگهداشتن خود از عمل بد، نامشروع، دزدی، قتل، دروغ گفتن، غیبت کردن وغیره کارهای زشت که دین مقدس اسلام آنهارا منع قرار داده است

 

هر شخصی که تقوا و پرهیزگار داشته باشد از جمله مومنین و مسلمین نیکوکار پنداشته میشود. یعنی هر شخصیکه متقی باشد با ایمان هم گفته میشود و قلبش مملو از نور الهی میباشد، تقوا یک اصل باارزش در دین مقدس اسلام است.

تقوا انسان را به کجا میکشاند؟ بله همین تقواست که انسانها میتوانند راه دین و اسلام، راه سعادت و خوشبختی، راه مملو از فیض و برکت، راه خوبیها و عاری از بدیها را بدست آورند و زندگی با وقار و عزت در هر دو دنیا (دنیای فانی و دنیای اخروی) نصیب شان گردد. زیرا شخص متقی را خداوند(ج) از تاریکیهای دنیوی و اخروی نجات میدهد. جنت جای اشخاص متقی و نیکو کار، دارندگان ایمان استوار و اشخاص مقرب به پروردگار عالمیان است. اشخاص باتقوا عبادت، اطاعت و فرمانبرداری خداوند(ج) و رسول الله (ص) را بجا میآورند. تقوا انسان را از پلیدی ها رهای بخشیده بسوی نیکیها و شایستگی ها سوق میدهد. شخص باتقوا میتواند اعتماد و باور تمامی افراد جامعه را بدست آورده و زندگی باوقار و شرف خویش را به خوبترین وجه سپری کند. تقوا انسان را قله به قله به خدای بی نیاز مقرب میسازد.

 

 

ما ازین مضمون چنین نتیجه حاصل مینماییم که باید تقوا و پرهیزگاری را در تمام عرصه های زندگی خود نگهداریم و تقوا را در افکار خویش پرورش دهیم و عمل کردن بآن را تقویت بخشیم تا سعادت دنیا را بدست آورده توشه ای برای آخرت داشته باشیم برای تمام مسلمانان وجیبه اسلامیست که ایمان و عقیده خویش را نسبت به تقوا و پرهیزگاری جاویدان و پا برجا داشته باشند

samiramiryAbout the author

160