فواید خوردن میوه ها وسبزیجات در بدن

Posted on at


خوردن میوه فایده های زیاد در سرتاسر بدن ما دارد که هر میوه دارای فایده مشخص بوده و مصرف آن ضروری است که باید تا حد امکان
کوشش کنیم که از میوه ها وسبزیجات استفاده کنیم خوردن میوه باعث میگردد که تمام مریضی ها را از بدن دور کند میوه ها حاوی کلسترول
اند که میوانند تأثیرات مثبتی را به بدن انسان به خصوص قلب ومغز بگذارد خوردن گوشت وپرخوری دوامدار سبب مریضی های زیادی در بدن انسان میگردد.

و این پرخوری ها به مرور زمان باعث از بین بردن انسانها میگردد وتعدادی از اشخاص هم از چاقی زیاد رنج میبرند وهمیشه به دنبال این
هستند چاره ای را برای کم کردن وزن خود بیابند ویا هم با ورزش های مختلف درسدد کم کردن وزن خود هستند برای اینکه وزن خود را
کم کرده وبه زیبایی خود واندام خود افزوده کنیم کافی است از میوه ها وسبزیجات استفاده کرده واز چاقی زیاد  جلوگیری میشود تنها راه برایک کمی وزن همین استفاده کردن میوه ها است.میوه ها در کشور ما زیاد بوده واز قیمت ارزانی برخوردار است وما میتوانیم با چند افغانی فواید زیادی را بدست بیاوریم و این ها همه باعث
تندرستی وجلوگیری کردن از مریضی های مختلف در بدن ما میگردد استفاده میوه را باید جز تقسیم اوقات غذایی خود بکنیم چون خوردن میوه
ها در طول روز باعث دست دادن حس خوش به انسان میگردد افسرده گی را از بین برده انرژی های زیادی را در بدن تولید مینمایدهر میوه
از خود فایده مختلف دارد وباید از آب میوه هم در طول روز استفاده گردد چون باعث سالم ماندن معده گردیده ودر خون به خوبی جذب میگردد
باید تا حد زیاد خود را به خوردن میوه ه وسبزیجات عادت بدهیم چون فواید زیادی را در بدن دارد وهمیشه باعث تندرستی اعضای بدن میگردد.


 
About the author

160