ترتیب غذایی

Posted on at


 


انسان برای ادامه حیات نیاز به خوردن غذا دارد تا بتواند امور روزمره خود را انجام دهد وانسان به انرژی ضرورت دارد واین انرژی را از طریق خوردن غذاهای متنوع بدست میاورد .


غذاها میتواند مفید واقع شوند وهینطور میتوانند مضر تمام شوند واین مربوط به استفاده خود مان میشود که چگونهاز آن استفاده میکنیم .غذاهای که همه روزه از آن استفاده میکنیم نباید یکنواخت باشد بلکه متفاوت باید استفاده شوند چون انسان به موادمعدنی  ,ویتامین ها ,پروتئین ها,منرال ها  ,شحمیات ,مواد قندی وغیره ماده های حیاتی ضرورت دارد .پس استفاده از مواد غذایی متنوع که دارای این مواد باشد ضروری است چون کمبود هر کدام ـن میتواند سبب بروز مشکلات صحی در نزد شخص میشود .


وبرای اینکه غذا مفید تمام شود باید به نظافت وطرز تهیه آن توجه زیاد صورت گیرد ومهم تر از این ترتیب خوردن غذا است یعنی منظم بودن ساعات خوردن غذا وترتیب آن است .در زندگی های امروزی کارومشغولیت برانسان ها آنقدر زیاد ومهم شده که حتی وقت غذا خوردن خود را هم صرف کار میکنند .انسان های امروزی کار زیاد وتوجه به خود را فراموش کرده اند واین دلیل اکثریت امراض ومشکلات درنزد افراد میشود .


نامنظم بودن اوقات صرف غذا اثرات ناگواری را بر دستگاه گوارش برجای میگذارد وانسان در صرف غذا به مشکل برمیخورد ونمیتواند بعضی غذا ها را میل کند .اکثریت صبحانه را از لیست وعده های غذایی خود حذف کرده اند به عنوان ها ی مختلف در حالیکه موثرترین نوبت غذایی همین خوردن صبحانه است در اول صبح بدن نیار شدید به انرژی دارد که با صرف یک صبحانه کامل ودرست این نیاز برطرف شده وانسان تا پایان روز با نشاط میتواند به امور ورز مره خود بپردازد .اگر از وقت صبحانه گذشتیم تمام ترتیب غذاخوردن نامنظم میشود وشخص در طول روز احساس خستگی ,ضعف ,بی حوصله بودن و کم قوتی را میکند وبا گذشت زمان میل واشتها به غذا خوردن را از دست میدهد .وبه این دلیل مشکلات زیادی در جهاز هضمی و در کل به صحت شخص به وجود می آید که جبران آن با دارو زمان گیر بوده وبیشتر باعث اذیت شخص میشود .پس خوردن منظم غذا در اوقات معین آن برای سلامتی مهم بوده وانسان را از دچار شدن به مشکلات صحی وقایه میکند .


ضمنا باید طرز استفاده غذا ها را بدانیم یعنی اینکه در کدام موقع چه نوع غذایی را استفاده کنیم یا کدام نوع از مواد غذایی را در صبحانه ,نهار وشام استفاده کنیم واستفاده از غذا هارا باید نظر به فعالیت های روزمره وتحرک  مان انتخاب کنیم چون غذاها از لحاظ هضم سبک وسنگین اند وبرای هضم بهتر بعضی غذا ها نیاز به وقت مناسب وتحرک بیشتر دارند .


خلاصه اینکه ترتیب ونظم در اوقات صرف طعام خیلی مهم بوده وباید مراعات شود ورنه باید آماده عواقب آن باشیم .
About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160