دیدار از تویتر در کالیفرنیا برای آموزش و تجارت پایدار

Posted on at


در جریان سفر خود به کالیفرنیا از شرکت های زیادی بازدید کردیم. با آقای بیز استون, موسس تویتر ملاقات کردیم و در مورد ماموریت خود در افغانستان برای زنان به صحبت پرداختیم. از آنچه برای دانش آموزان دختر در افغانستان انجام دادیم او را به هیجان آورد.


او در مورد برنامه تازه خود که برای زنان همچنین موثر خواهد بود صحبت کرد. آنها میخواهند یک برنامه را بسازند که شش ملیون نفر را باهم وصل کند.این برنامه مردم زیادی را که در سرتاسر جهان از گوشی همرا استفاده میکنند یاری خواهد رساند. او درباره چگونگی ایجاد این دیدگاه در ذهنش به صحبت پرداخت . داستان بسیار شگفت انگیزی داشت.


او ما را به ملاقات از دفترهای تویتر در کالیفرنیا دعوت کرد, تا در مورد برنامه های خود با انجینران زن تویتر صحبت کنیم. بانو رویا محبوب درمورد تجارت ما در افغانستان و چگونگی ساخت مدرسه برای دانش آموزهای دختر معلومات داد.آنها به پرسشهای زیادی در مورد برنامه و موضوع های امنیتی پرداختند. آقای بیز استون و دیگری بانوان از سازمان تویتر  علاقه مند کمک و فراهم آوری تسهیلات بیشتر به زنان در افغانستان شدند.About the author

160