دنیای زیبای خودت را با دستان خودت بساز!!!!

Posted on at


"زنده گی زیباست ای زیبا پسند,زیبا اندیشان به زیبایی رسند",


اگر به مفهوم کلی این جمله توجه کنیم "به این نتیجه میرسیم" که انسان با رفتاری و کارهایی که از خود نشان میدهد و مرتکب میشود میتواند حالت زنده گی خویش را یا زیبا سازد یا طوری که برایش خوشآیند نباشد.کسانی که برای داشتن یک زنده گی عاری از غم ها تلاش میکنند همواره طعم زنده گی برایش شیرین است و روزهای خویش را با تغییرات و تحولات پی در پی سپری میکنند,این شیرینی زنده گی موجب میگردد تا با غم ها مقابله کنند و از بدبختی ها و سختی ها درس بگیرند.ولی برعکس کسانی که در مقابل زنده گی مسئول نبوده و برایش فرقی نمیکند, آن ها نیز به فردا های دور توجهی ندارند و فقط امروزشان برایش قابل اهمیت هست. در مقابل زیبایی های زنده گی نمیتوان توصیفی داشت ولی با کمی اندیشه و تفکری کوتاه میتوان به این نتیجه رسید که کسی در مقابل زنده گی ما مسئول نیست, تمام افراد زنده گی خودشان برایش مهم است برای زنده گی خوب و مرفه خودمان باید تلاش کنیم طوری که در عنوان مقاله ام هم ذکر نمودم که "دنیای زیبای خودت را با دستان خودت بساز".


سختی ها در زنده گی نباید انسان را از زنده گی کردن مایوس سازد, با مقابله در مقابل مشکلات و کوشش برای موفقیت های دوباره زنده گی زیبا میشود, با الگو قرار دادن افراد موفق برای خویشتن باعت تکرار خوشی ها و موفقیت ها میشویم. اگر به زنده گی مان توجه کنیم, و از هرلحظه ی آن درس بگیریم هیچ گاه با مشکلات رو به رو نمیشویم.دلیل بدبختی های متواتر همه و همه نشانه های بی توجهی های خودمان است, زنده گی را خداوند به ما هدیه داده و در مقابل این هدیه ی گرانبهایش برخی وظایفی را در پیش رویمان قرار داده است. ایزد منان با انتخاب نمودن انسان به عنوان اشرف مخلوقات با اعطا نمودن ذهن متفکر به وی از او توقعاتی دارد و اینکه این توقعات را به نحو احسن برآوردن سازد.


طوری که میگویند "زنده گی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست", پس به زنده گی مان باید ارزش بدهیم با ارزش دادن به زنده گی به خود ارزش داده یم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_postAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160