نیکوکاری همیشه باعث سرفرازی است

Posted on at


خداوند متعال در دین مقدس اسلام زیبایی های زیادی را آفریده و این دین را برای بنده هایش آسان واختیاری آفریده در آن خوبی ها و بدی ها را آفریده
که به خود شخص ربط دارد کدام راه را انتخاب میکند وروانه کدام مسیر میگردد اگر شخص به تمام نعمات زیبایی که خداوند بزرگ آفریده فکر کند و
بداند که درآفرینش آن چی زیبایی های نهفته است و راهای راستی را که آفریده چی خیر ونیکی های در آن نهفته است و به همه چیز های که خداوند پاک
آفریده ایمان کامل داشته باشد میتواند به خوبی های زنده گی وبه حقیقت های زنده گی دست یابد و از گناهان مختلف دور بماند.
برای اینکه مابخواهیم مومن کامل باشیم به خود ما بسته گی دارد که کدام راه را انتخاب میکنیم واز کدام راه ها اجتناب میکنیم بدون شک خوبی ورستگاری
شخص مومن در کردار راست وسالم اوست وبا انجام دادن کار های نیک وپسندیده همیشه انسان سرفرازمیباشد خوبی تنها در خوش خلقی ورویه خوب با
دیگران است باید به عنوان یک شخص کامل مسلمان همه صفات نیک را در خود داشته باشد همیشه نماز را اداء نماید،صادق باشد،نیکو کار باشد،دروغ
نگوید،امین باشد ودیگر خصلت های نیک وپسندیده را دارا باشد تا بتواند رضای خداوند وبنده هایش را بدست بیاورد.
با انجام دادن کار های بد،ناشایسته، رفتن به گمراهی وپرهیز کردن آنچه که از سوی خداوند متعال امر شده باعث میشود که انسان از همه نعمات خوب
خداوند محروم باشد چون خودش این راه را انتخاب کرده وخودش خود را از این نعمات گرانبها محروم کرده که این یک ستم بزرگ به خودش است و
او همیشه به دنبال انجام دادن کار های نا شایسته است وچنین اشخاصی را نه خدا دوست دارد نه بنده هایش چرا باید با وجود این همه نعمات وخوبی ها
به دنبال انجام کار های زشت برویم وخود را از مزد آخرت محروم سازیم این دنیا همه برای امتحان آفریده شده وباید ما کارهای را انجام بدهیم که توشه
ای برای آخرت داشته باشیم واز رفتن به دنبال کار های زشت وحوس های بیجا خود داری نماییم وهمیشه طوری رفتار نماییم که در تمام عرصه های
زنده گی خوب وخوش باشیم پس باید کارهای را انجام بدهیم که بتوانیم سعادت هر دو دنیا را بدست بیاوریم ودر هر دو جهان پیروز وسرفراز باشیم.


 
About the author

160