چه کسی در مانده را جواب می دهد وقتی که او را صدا بزن

Posted on at


او کسی نیست جز خدای بزرگ که همیشه جواب گویی بندهای خود است و آنها در هر رای خیر کمک می کند و همیشه در اومید خود را به رویی آنها باز می کند و آنها را به بلند ترین جاها می رساند پس بر ما لازم است که بدر او بیایم و با او راز و نیاز کنیم چون غیر از او کسی مشکل ما را حل نمیکندما باید هر مشکل که دارم او را صدا بزنیم و به درگاه او گریه و زاری کنم آن وقت است که خداوند بزرگ مشکل ما را حل می کند و به ما آرامش می رساند و دل های ما را آرام میسازد ما باید به این باور باشیم که خداوند در مانده را جواب می دهدخداوند است که به انسان سلامتی نصیب می کند واو را از هر ناخوشی نجات می دهد اگر ایمان ما در مقابل خداوند بزرگ قوی باشد به این باور باشیم که هم مشکلات مان به آسانی حل می شود و اگر ایمان ما ضعیف باشد پس هیچ چیز به آسانی حل نمیشودبیایم دستان خود را به طرف او بالا کنیم و با چشم های اشک باران خود از او طلب بخشش بخواهیم چون او خیل مهربان است خداوند روزی دهند تمام جهانیان است خداوند را شکر گذاریم که ما را مسلمان آفرید و به ما روزی داد است بیایم همیشه عبادت خداوند یگانه را بکنیم تا فردا مجبور نباشیم از کسی دیگر کمک بخواهیم  بدون شک ما یک خدا داریم که او بیایم از خداوند دور نشویم و همیشه منتظر این باشیم که خداوند ما را یاری می کند و آن  وقت است که ما خود را موفق احساس میکنیم و می دانیم که خداوند همیشه با ما است و ما را به خوشبختی ها می رساند بیایم غم دنیا را نخوریم چون لطف و مهربانی خداوند همراه ی ما است پس خداوند همیشه زند و جاودان است


 About the author

160