مادر پدر

Posted on at


مادر یک نحمت علاهی است مادر  مثل یک درختی است اولادهای آن شاخی ه


 


د پدر مادرسوطون خانه هستند اگر پدر و مادر در خانه نباشند


خانه تاریک است درآن خانه اولاد درست تر بیعت نمی شود اگر پدر مادر


کمر خود ربرگهای آن است اگر آن درخت تکان به خورد به کالی از هم می پاشد اگر مادر


بالای سر اولاد خود نباشد اولادها آن به آرزو های رسیده نمی تواند اگر پدر مادغمگین باشد


می تربیعت نشواراست کرده نمی تواند چرکه بار مسولیت زندگی به دوش او است


آرامش آسایش زیرسایه پدر و مادر است


هچ جای گرمی آغوش مادر را ندارد هچ کسی محبت به آد م داده نمی تواند


اگر ما در زیر سایه پدر و مادر  درسرماباشد ماخوب درس خواند می توانیم


اگر پدر مادر اولاد  خود درست تربعت کند اولادهای آن باعس افتخار او میمی شو


 


 


اولاد خوب نام پدر زند و مادر آفتخار می کند پدر زمان شاد است


اولادهای شاهست داشت باشد نام پدر  نیک نگدارد ر ضایت پدر مادر


رضاه خداج است


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

160