احترام مقتابل

Posted on at


 


زنده گی به اساس روابط اجتماعی در گذشت است وانسان ها هموار در محول خویش با سازش محیط با انسان ها روابطی را برقرار میکند که از حیث اجتماع و یک قسمت از چالش های انسان را گره گشایی می کنند و در واقع همین نیاز های  مسالمت آمیز شده است که یک محوطه اجتماعی را زیر یک سقف  بنام همکاری تعین و جاده گشایی  می کندکه انسان ها را به متقابل  را به هم روبرو ساخته تا در روند به نیاز های شان با هم  بس می نمایند و این همه نیاز های در روابط سبز زنجیره و مستحکم و یایه گذاری می کنند


در عوش چند باشی دومی رد و بدل میشد واین رابط را حقوق گفته نمی توانیم که کاسب حقوق داشته با شد بلکه این همه رابط مستحکم انسان ها است که خودشان برای آسایش خویش آن ها ار برای شان مهیا می سازند


و برای دوام آن نیاز های شان بازی می کنند چون زنده گی بشر برای تپیدن است و پس همه انسان ها در محیط با همد یگر همکار اندو راوبط شان را هم محورانه در چرخش است وبرای همدیگر زحمت میکشد مثلا ما آشپز ،دوکاندار ،فروشند مواد وبلاخره به هر  عرصه از بیش برد زنده گی مان به افراد مخاطبان و همکارانی قرار داریم که برای مان اهمیت دارند و با مقابل آن ها برای ما !


پس چه خوب است این راوبط مان را با هم صمیی تر میسازد و مخاطب دوام روابط داشته با شیم پس راوابط اجتماعی درزنده  گی بشر از هر جبنه که که بسنجیده شود وهم زمان از چند جنبه های مفید اش را به همه مان ثابت می سازد پس همواره در تلاش آنیم تا بهترین زنده گی را به قسم آسایش و مرفه با دوستان و عزیزان خویش سپری کنیم زیرا زنده گی محبت آمیز در کنار آن های ایشت با هم بهترین خاطرات زا بسازیم و بهترین خاطرات سازنده بهترین محبت ها در زنده گی انسان می باشد 


وزنده گی کردن اساس به تمام پدیده های  است پس در کل می توانیم گفت زنده گی همه مان بر قواعد بشری و روابط اجتماعی استوار است باید برای دوام این روابط با هم همواره همه جانبه همکار باشیم .


"آرزو رحمانی "About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160