نور چشم استاد چه کسی است

Posted on at


 

نور چشم  شاگرد لایق است شاگرد درس خوان یک شاگرد  از هر کار

از  هر کار تیر شود از درس خود تیر نشود شاگرد که همشه گپ های

استاد گوش کنددر یک لظه نگاه در چشما های استاد همه چیز درچشمای استاد بفهمد

ه

 

 

همیشه به فکر این با شد استاد چه می گویدو چه می کند استاد هر

استاد از او خواست باید انجام بد باید همشیه به این فکر که من باید

چه کنم استا از من راضی با شد استاد همه باید همیشه به فکر شاگرد

باشد

وقت شاگرد در کلاس درس های خود یاداشت و کار خانه گی انجام بد

آن شاگردمثل نور درچشماهای استاد خودا است استاد وقت در چشم های

آدم نگاه می کند از چشمای او میفهم که او چه می خواید به می خواید

استاد یک نحمت که است که درهای خوش بختی به وری ما باز می کند

 

شا گرد که نور دیدی این نحمت است با ید خدا را در هر دقیقه

باید هزارز بار شکر کرد شاگرد که نور چشم آن باشد باید آن چشم

همیشه روشن نگدارد خوش بخت ترین اسان کسی است نور چشم

استاد باشد آناستاد در هر جا به آن افتخار کند سطون کشور خود باشد

از گنچ های کشور خود استفاده کند نام استاد زنده نگدارد یک  مدال

افتخار باشد برای کشور خود ای استاد گرامی همشیه زنده باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 About the author

160