عدالت اجتماعی

Posted on at


عدالت در اصل از واژه (عدل) گرفته شده است که عبارت از رفاه اجتماعی و زنده گی انسانی است عدالت اجتماعی به معنای برابری و انصاف است که تمام افراد بصورت مساویانه به حقوق شان حق داشته باشد٬ چون خدوند تمام حق افراد را به صورت مساوی وضع نموده است و هیچ کسی از دیگری برتری ودارای حقوق بلند نیست چون حقوق بمعنای حقاست و به همین لحاظ تمام افراد دارای حقوق برابر و مساوی است.

اگر در یک جامعه عدالت نباشد پس نمیتوان به این قسم جامعه٬ جامعه انسانی گفت پس در این حال جامعه بر هم خورده و بی نظمی وبی قانونی را خطر تهدید میکند وپیشرفت جامعه،دموکراسی و استقلال دوامدارنخواهد ماند. و اگر درباره تامین حاکمیت ملی ونظام ملی توجه صورت نگیرد پس نمیتوان به عرصه های بالا رسید. بعضی از افراد جامعه از همه چیز برخوردار است اما به اصراف رو میاورد و بعضآ از فقر وبیچاره گی زنده گی را پیش میبرد که عدالت به این قسم تامین نخواهد شد چون هر کس به نفع خود کار ها را انجام میدهد.

عدالت اجتماعی فقط به پول، ثروت و معرفت نمیباشد به چیزهای اطلاق میشود که در جامعه باید یکجا از آن کار گرفت مانند به نفع و ضرر های اجتماعی به سیاست استقلال دموکراسی پیشرفت جامعه باید با دولت سهم مهم و ارزنده ای را باید گرفت و جامعه را میتوان جامعه انسانی گفت که موانعی های که به تامین وعدالت اجتماعی ضرر می رساند انجام ندهد. و تنها افرادی میتوان به حقوق شان دست یابد که باید آگاهی و فهمآن در رابطه به اجتماع بیشتر باشد.

این عدالت اجتماعی زمانی به وجود خواهد آمد که دارای دولت با ثبات و قانون عدالت پذیر باشد و تمام حقوق افراد باید یکسان و برابر وضع شود. چون خداوند به تمام افراد هر چی را آفریده به همه آفریده که با هم بصورت یکسان بر هر چی حق داشته باشد و این بود عدالت اجتماعی که در یک جامعه باید باشد.

برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post

نسرین رسالت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8CAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160