توانمندی بانوان و مقاله نویسی در افغانستان

Posted on at


سراغاز سخن را اینبار نخواستم تا از شخص دیگری و یا موضوع دیگری شروع نمایم ودنبال حرف و مطلب های داغ روز در داخل مکتب ویا در جامعه بگردم؛چرا که بزرگترین موضوع و مطلب همین جا است،پیش چشم مان،نزدیک تر از خود به خودمان حفقط کمی نیاز به تامل دارد، به راحتی واضح و هویدا است:


بلی! خود دانش پژوهان و بلاگرانی که در مکتب ملکه جلالی مصروف فراگیری فیلم انکس و فن مقاله نویسی و رسانه های اجتماعی اند.اینان مطلب و ماوای تمام برنامه ریزی هایمان هستند،هدف سپری نمودن وقت ومنابع بسیاری هستند.اینان سبب انگیزه دهی به افراد بسیاری شدند،افرادی که برای پیشرفت و ترقی و سر پاایستادن و مستقل گرداندن انها از جان و دل خویشتن مایه گذاشتند و از همه مهم تر لحظه ای ارام وقرار ندارند تا بتوانند سویه شخصی و ارتباطات اینان را با جهانیان ارتقاء بخشند، تا بالاخره بتوانند در نظر جهانیان خودی نشان دهند و توانمندی های ایشان را بر دیده گان واذهان عامه آشکار ساخته وبه درخشش ئظاهر سازی نیرو وقوت ایشان انها را به زانو دراورند.اینان جوانانی اند که همت و عزم از سر وصورت و دستان توانمند ایشان می بارد. از نوک قلم خویش ان چنان داستان و مقاله می نویسند که جای کدام حرف و انتقادی در ان وجود ندارد و امکان حضور ندارد. اینان نظر به علاقه مندی زیادی که به موضوعاتی از قبیل جوان و زندگی و شرایط ان،توانمندی های انسان،علت پیدایش ایشان،بیهوده نبودن زندگی و پدیده ئ خلقت ایشان مقالات زیادی به رشته ئ تحریر در اوردند؛چرا که اکنون به وجود و توانایی خویشتن خویش اعتماد و ایمان کامل دارند که می توانند.برنامه ها ی تدریسی  تکمیل وامتحانات اخذ ئ نتایج معلوم شد و درمورد فیلم انکس٬ ورد٬ ویندوز  و مقاله نویسی و ساختار ان با دانش اموزان بحث بسیار شد ولی به علت قطع اینترنت نش تا برای انها در فیلم انکس کساب ساخته شود.وبلاگرانی همچون ازیتا رحمانی و رقیه و مرضیه رمضانی خیلی زیبا نوشتند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post 


فرشته احمدیانAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160