تحفه ویژه روز پدر از افغانستان. آموزش و پرورش پایدار و رسانه اجتماعی بدون مرز

Posted on at


زمانیکه من این همه خبرهای عالی را شنیدم, با خود فکر کردم که ما چقدر زیاد در هفته گذشته انکشاف کرده ایم و من چقدر از سرمایه گذاری در این برنامه عالی خوشحالم.


دانش آموزها, مکتب ها و ورزشکارها مرا در تویتر در جریان کارهای روزانه خود قرار میدهند و من و دیگران را از روند زندگی روزانه شان و اینکه برای آینده چکار کاری کرده میتوانیم باخبر میسازند.صفکه پایین دنبال کننده های حساب کاربردی مرا در تویتر نشان میدهد.


رسانه های اجتماعی میتوانند فضا را دگر گون کرده و مردم زیادی را بسوی خود جلب کنند.


در آن هیچ نوع سانسور و قید و بندی وجود ندارد تا کسی مانع تراوش آزادانه اندیشه های کسی شود.


پس میتوان رسانه های آزاد را تریبونی آزادی و بر اساس خواسته های آزادانه ای دانست که مردم بسوی شان تمایل نشان داده و در آن به ابراز احساسات و اندیشه های خود میپردازند.از یک جانب این رسانه های ازاد که بشکل ملیاردی طرفدار دارند سبب میگردند که مردم به سوی آنها جلب گردند و به استفاده گسترده از آنها بپردازند و از سوی دیگر آنها از این شبکه های استفاده بازرگانی و اقتصادی میکنند که در نوع خودش بسیار با اهمیت و مهم است.About the author

160