چرا گویند زنده گی دشوار است؟

Posted on at


زنده گیمطلبیست دشوار ولی دارای کلید ها و راه حل های بیشمار .


خدای که در جسم های گلی مان روح مان را دمید تا کسی شویم و در روی زمین با خلقت های گوناگون سروکار داشته و با آنان کنار آمده و زنده گی کنیم.


ربّی که ما را آفرید تا خدای خود را با تمام قدرتهایش بشناسیم و خداهیکه زنده گی مان را دشوار ساخت تا مایان گلی را بیازماید .


آری!زادیکه بی اندازه زحماتش زیاد است دنیای مان را متفاوت با ابعاد مختلف آفرید و در همان شروع زنده گی مان سختی،آسانی،خوشی،غمگینی بلاخره همه چیز را در تقدیر مان نوشت .


پس حالا زندهگیست که ما به آن و آن به ما مرتبط شده ایم. این زنده گیست که در درون خود تمام نهان ها و آشکاری ها را دارا بوده و از مایان میطلبد تا نهان هایش را کشف کرده و در زنده گی روز مره مان آنان را بیازماهیم ولی این ما بنده گان هستیم که با وجود بی اندازه آسان بودن زنده گی بعضی اوقات آن را نا ممکن میخوانیم در حالیکه اگر به سیرت پیامبر اکرم (ص)نگاهی انداخته و اعمالش را در زنده گی مان کار بگیریم خواهیم یافت که این ما بنده گان هستیم که به زنده گی لقب دشواری را داده ایم و به گونه میخواهیم خود را از بند بعضی اعمال که گوهی کمی صبر و کمی توجه میخواهد بیرون آوریم و در این موقه ها از کلمه (زنده گی بسیار سخت است )استتفاده میکنیم .


 


و بعضی اوقات ما بنده گان گناه کار این دنیا را بی ارزش دانسته و بلاخره مرگ مان را از خدای بی اندازه مهربان می خواهیم غافل از اینکه ربّ پاکی که صاحب زنده گی مان است ،هر چیز را در اختیارش گرفته و تلخی و شیرینی زنده گی مان را خودش به موقه درست در روزگار مان پیاده خواهد نمود و میداند که کی و چی وقت روح مان را از جسم گلی مان پس گرفته و به زنده گی مان خاطمه بخشد .


پس چرا این قدر نا شکری در حالیکه از همه اعمال بد آگاهیم ؟


و چرا این قدر نادانی درحالیکه خود را برگذیده تر از همه میدانیم؟


پس حال باید به خدای مهربان باور داشته و خود را به امید آن الله بگذاریم و دعای مان از خدای بی همتا کمک و یاری آن بر زنده گی مان باشد تا اصلا دشواری را در زنده گی مان احساس ننموده و ناخداگاه نا شکری نکنیم.                تمنا "حامدی"About the author

tamana-hamidy

Tamana Hamidi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hatifi high school.

Subscribe 0
160