یکی بودن رنگ زمین اسمان

Posted on at


غرش شیر درندی در سرتا سر اسمان در حال پخش است وقت ان رسیده که زمین جان تازی بگیرد اشک ابر گل های تیر رنگ را شسته فرشته ها اسمان به سوی زمین میایند اسمان خود را با رنگین کمان خود را اراسته ساخته است سایه خورشید در پشت ابر ها نمایانست قسمی که منتظر است که با یار خو دیدار کند بیقرار است به دنبال راه ایست که لحظه ای یار دیرنه اش را ببیند موقعی میاب اما ابرا ها بسیار زود متوجه شده وخورشید را دوباره از یار دیرنه اش جدا میکنند خو درشید دیگر توان مقابله را ندارد اما صبر او را به یارش میرساند اما نبود یار شاو را از پاه اورده شاید بخاطر دوری از یارش است که اینگونه شد نیاز به این دارد که که یارش دوباره با نور وجودش او را روشن سازد

      

اسمان عکسی از زمین است چتر سایه بان زمین اسمان رنگ ابی قشنگ اش ورا را زمین تیره گشتاتنده است رنگ اسمان دیگر دیگر خونین گشته زمین را وحشتی پنهان فرا گرفته که در پیش روی شما طفل یتیم را ازار میدهنداما بی تفاوت است برای تان حتا به حالات ان طفل یتیم میخنندین ایا گان اینرا نمی کنید قیامت در حال نزدیک شدن به سمت ماست شاید این نظر من است زیرا با دیدن حالت اینگونه انها این فکر درذهن من نقش بسته اگر میپرسید چگونه جواب من اینست زیرا همسایه ای دیگر درد همسایش را درک نمی کند در حالیکه ان دست به گدای میزند طفلش اگر از گرسنه گی تلف شود لقمه ای نان به او نمیدهد درحالیکه طفل خودش را با هزارن چیز ارام میسازد در حالی که ان ان طفل معصوم پس مانده های ان را از روی زمین جمع کرده ومیخورد شب ها صدای گریه طفلش باعث میشود

 

تا صاحب خانه در نیمه شب او را از خانه بیرون کند اما ان طفل که از گرسنه گی اشک های خونین از ساحل چشمانش بیرون میایند اما کو دل با رحم که حال ان زن را درک کند اگر این برای تان قانع کنند نیست پس در مورد این چه که طفل را به خاطر فقیر بودن مورد لت کوب قرار میدهند درد ان طفل را که درک میکند هیچ کس در این دنیا هرکس به نفع خود زند گی میکند فکر میکنید او به دنبال انتقام نمی گردد وه کدام فرشته راه راست را به او نشان میدهد نه این رویا نیست زند هگی واقعی است مردنش نیز واقعی است بدبختی هایش نیز واقعی است پس نمیتوان هیچ لحظه ان را به شوخی گرفت اگرلحظه خود را محک بزنی نمیتوانی دوباره برگردی اخر هر کار دو راه ختم میشود یا خوش چانسی یا بد چانسی پس باید توانست درست اندیشید یا طفل معصوم که هنوز خود را نشناخته به جمع کردن اشقال های شروع میکند که اخر کالرش به مرگ ختم میشود این چه ایا این هم نشانه ای از نزدیکی قیامت نیست اگر تنا حال نتوانستی این حرف مرا درک کنید پس شاید خود را با نه فهمی زدید که در این صورت من راهی برای قانع کردن شما راه نمی یابم حتا اگر تمام عمر برای قانع کردن شما بگذارم باز هم نمیتوانم شما را طوری که میخواهم بفهمانم اگر بخواهم دلیل های دیگر را برای شما توزیع دهم باید تا تمام موی های عمرم سفید شود برای شما تشریح کنم پس بهتر است اطراف تان را چند لحظه با دقت ببینید پس شاید بهتر متوجه شوید که اخر دنیا نزدیک است به این شرط که با چشم بصیرت ببینید

.    

اخر کار مان با اعمال مان بستگی دارد که راه درست را میابیم یا نمیابیم پس باید درست ببینیم وانتخاب درست داشته باشیم بعد از مرگ دیگر راهی برای برگشت نخواهد بود پس بهتر است کار های نیمه مانده مان راه به انجام برسانیم تا قبل از اینکه در پشت اخرین دروازه باقی بمانیم که دیگر برای قفل این دروازه کیلدی نخواهد بود وما نخواهد توانستم ان را با تبر نیز از هم بدریم زیرا از این رو انرا اخرین دروازه گویند ممکن برای تحقق دادن نا ممکن ها راهی باشد تا بتوانیم انها را به حقیقت مبدل سازیم اما راهی برای مبدل سازی این نا ممکن وجود ندارد پس برای رسیدن به ان نباید اینگونه بی امید تلاش کرد

 About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160