مادر

Posted on at


مادر بهترین نعمت است. مادر نعمت خاصی از طرف خداوند مهربان به بنده گانش است وما باید از این نعمت با ارزش به بسیار شکل خوب مراقبت کنیم و نگذاریم هیچ وقت از ما آزرده شود. مادر است که برای ما زحمت می کشد . مادر است که ما را تربیه می دهد. مادر چراغ زندگی است. مادر روشنای است که هر فرد به آن روشنای در تمام عرصه های زنده گی سخت ضرورت دارد. مادر است که ما را به مقام های بلند می رساند. مادر آن کس است که شب ها را صبح می کند به پای بالین ما. مادر است که خطر های گوناگون را به جان می خرد تا ما زنده گی آسوده تری داشته باشیم. مادر مهربان ترین مهربان هاست.ای مادر! فرشته آسمانی توی که با بالهای سفیدت مرا در آغوش خود جا داده و شب ها را به پهلوی من می نشینی، برای اینکه شب راحت بخوابم. شب وقتی دستانم را در دستان گرم و لطیف خود می گذاری به خواب خوش فرو می روم. وقتی که چشمانم را باز می کنم و دستانم را در دستان تو می بینم خوشحال می شوم و از خداوند بزرگ هزاران بار شکر گذاری می کنم و از خداوند مهربان می خواهم که این فرشته پاک، عزیز و مهربان را همیشه سلامت و تندرست داشته باشد. که چه شب های تا صبح به بالین کودکی و بیماری ام چشمان نگرانت را به من دوخته بودی و با دستان پر مهر خود مو هایم را نوازش می کردی. 


مادر من چگونه می توانم که محبتهای بی کرانت را جبران کنم اگر تمام جهان به دستم بود به زیر پاهایت می ریختم هنوز هم کم بود. من فقط یک قلب کوچک دارم که تنها در آن جایگاه توست. اگر سال ها خدمت تو را کنم هیچ نیست . جان و تنم فدای تو ای فرشته الهی. الهی هرگز آن روز فرا نرسد که تو ای فرشته الهی که در کنارم نباشی و از بارگاه تمنا می خواهم که همانطوری که تو از من با مهربانی های بی حساب مراقبت کردی ، همین قسم من هم بتوانم در روز های ناتوانی تو کمی از زحمت های تو را جبران کنم. آغوش تو ای مادر بستر ناز است هم قبله ، هم کعبه و هم عشق نیاز است.پس ما باید قدر مادر خود را بدانیم و تا زنده باشیم خدمت مادر خود را کنیم. و من با زبان گویا فریاد می زنم مادر دوستت دارم. جوانی هایت را با بچگی هایم پیر کردم ، مرا به مو سپیدت ببخش مادر دستان پر مهرت را بوسه باران می کنم. آبروی اهل دل از خاک پای مادر است                    این جماعت هر چه دارد از دعای مادر است              آن بهشتی را که قرآن می کند توصیف آن                                      صاحب گفتار زیر پای مادر است.
About the author

eliya

Im eliya:I was born in Herat city now I student at Mahjoba Heravi high school and ..........

Subscribe 0
160