فرق گذاشتن بین دختروپسر

Posted on at


برای اینکه انسان زندگی خودرا به طورخوب وحسن پیش ببرد.و از تنهایی بیرون شود.نیاز به همدم رفیق،هم صحبت،همسردارد.ودوست دارد غم های خودرا با اودر میان بگذارد.ودر تمام مشکلات وسختی ها یک شریکی می خواهد.که بااودرددل کند.وبه فکر این میشود.که باید ازدواج کند.وتشکیل زندگی دهد.وازدواج یک امر ضروری می باشد .وهمچنان در قرآن واحادیث در باره ازدواج ذکر گردیده است .که ازدواج کنید.وصاحب اولادشوید چون اولاد یک میوه کم یافت .میباشد.وباآمدن فرزند نشاط وشادی وبرکت را در خانه می آورد.وفرزندمانند:


یک فرشته هستند.فرق نمی کند.پسرویادختر باشد.وباید والدین در بین دختر پسرفرق قایل نشوند.چون هردورا خدابه دنیا می دهد.وانسان نمی تواند.یک کلک یک اولاد خودرا درست کند.پس والدین بایدفرق در بین شان نگذارند.واز همه مهم تر پدردر یک خانواده مسوولیت دارد.ونفقه اولاد های خودرا تهیه می کند.وپدربایدبا زن وهمسر خودروابط صمیمی داشته باشد.وخواسته های دختر پسر های خودرا برآورده کند.وباآنهاروابط حسنه ورفتاروکردارنیک داشته باشند.چون والدین الگویی برای اولاد خود می باشند.وهر کاری را که والدین انجام دهند.وفرق ر بین شان بگذارند.


فرداروز که شود.اولادش مانند:پدرخودبا اولادش رفتارمی کند.وبایدپدرباتمام فرزندان خودبه یک چشم ببیند.فرق نمی کند.بزرگ باشد یا کوچک باشد.خصوصا اطفال چون احساس وقلب کوچک دارند.تحمل کرده نمی توانند.ودر دل خود نسبت به والدین کینه می ورزند.فکر می کند که آنهارا دوست ندارند.وتوجه به آنهاوخواسته های شان ندارند.دریک خانواده بایدمتوجه رفتارخودبا اولادهای خویش داشته باشد اگر تحفه برای فرزندکوچکش می خرد.مثلاگرارزانتر وبرای فرزندش تحفه ارزانتر رامی خرد.وقتی اولادش میبیند.احساس حسادت به خواهر ویا برادرش در دلش پیدامیشود.


ومادربرایش دختر پسر فرق نمی کند.چون احساسی مادری در وجودمیباشد.ومادر دلسوزتر نسبت به پدرمی باشد.مادر شب روز خودرا به خاطر اولادش حرام می کند.پدر نسبت به پدر دلسوز نمی باشد.وپسر را بیشتر دوست دارد.ودر هنگامیکه همسرش عامله می باشد.انتظار بزرگ شدن فرزندش رامی کشد.وبرایش لباس ووسایل بازی را تهیه می کند.وبعضی از پدران انتظاردارند.زمانیکه طفل در بطن بزرگ می شود دوست دارند.که بدانند.دختر است یاپسروآرزوپسرداشتن را دارند.واگرفرزندش پسر باشدبسیارخوشحال شادفکر می کنند.دنیا از آنهاست.وپسررا نسبت به دختردوست دارند.وبالای همسرخودقهر می شوند وجنگ ودعوا،وحتی همسر خودرالت وکوب می کنند.


که چرا دختر است وچرا پسر نیست.وحتی همسرخودرا به طلاق می رسانند.وهمسر دیگری می کنند.ولی این از بی سوادی شان می باشد.چون خداوندقادروتوانامی باشد ودختر وپسررااوبه دنیا می دهد.نبایدپدراین قدرفرق در بین شان بگذارد.چرادختررا دوست ندارند.ونفرت می برند.وخوشحال نیستند.ولی افسوس پیغمبرمامی فرماید بهترین اولادهای تان فرزندان دختر تان میباشند.چون دختردلش نازک ترنسبت به پسرمیباشد.ومانندپرآزادنمیباشد.وبیشتری مانع دختران شان در تعلیم می گرددند.ولی دختر بیشترعلاقه دارد.


تعلیم بیاموزد.بعضی از پدرهاهستند.که فرق بین اولادهای شان می گذارند.ومی گوینددخترحق ندارد.که تعلیم بیاموزد.ویا آن را لت وکوب می کنند.ونفرت دارند.وخجالت می کشندکه مادختر داریم واحساس شرمنده گی می کنند.وبرایش امر می کردند.که این کار را بکن واین کار را نکن.وحتی در زمان های قدیم پیامبر اسلام می گفتند.که پدرهادخترهای شان را زنده به گور می کردند.ومی گفتند.دخترلکه ننگ در خانواده می باشد.ورویه خوبی نمی کردند.وبعضی از پدر هاهم میباشندکه اولادهایشان چی دخترچی پسربرای شان فرق نمی کند.وتمام ضروریات واحتیاجات شان را برآورده می کنند.وآنهارا زیاددوست دارند.وکسیکه فرق در بین اولادهایشان می گذارد یک گناه بسیاربزرگی کرده است .


وکفر کرده است .چون دختر بسیار معصوم وپاک می باشد.وبایدبااورفتارخوب شود.وبعضی از خانواده ها اولادکوچک خودرا نسبت به اولادبزرگ تر خود دوست دارند.ومحبت زیاد دارند.وتوجه بیشتری به اودارند.واورا در تمام عرصه پیشرفت وتعلیم می گذارند.تا به آرزوهای خود برسد.باوالدین به فکر دختر پسرنباشندبه فکر این باشد.که تربیت خودبدهند.ویک اولد صالح ونیکی برای جامعه تقدیم کنند.وافتخار خانواده ها باشند.واولادها بهترین ثروت در زندگی میباشند.ودر خانواده یی که فرزندنباشدزندگی به خوبی پیش نمی رود.وهمیشه غمگین ودر آرزوفرزندمی باشند.ودوست دارن که اولاد خودرا درآغوش بگیرند.ونوازش ومحبت برایش بدهند.وبعضی از اطفال تحمل نکرده هنگامیکه بزرگ می شوند.


نسبت به پدر خودکینه دوزی می کنند.واحترام چندان به اوندارد.وبی محلی می کنند.وپشت سرپدرخود حرف می زنند.وبایدپدر هاشخصیت خودرا جلواولادشان پایین نیاورند.چون اگر فرزنددر زندگی نباشد. وهر چند دارایی ومقام داشته باشی هیچ سودی برایش ندارد.ودنیابرایش خوش نمی گذرد.واحساس حقارت وکوچکی می کند.بهترین پدرآنست که فرق در بین اولادهای خودنگذارد.واز محبت بی پایان برای همسرواولادهای خودداشته باشد.ورفتاروالدین بالای اولادتاثیربسزای دارد وباید والدین متوجه رفتار خود در قبال فرندانشان باشندوحق شان را اداء کنند.تابه سوی بی راهه وبد اخلاقی وفساد کشانیده نشوند.وشخص مضر در جامعه نگردند.پس نبایدوالدین در بین اولادهای خودفرق بگذارند.چون اولادپروانه های بهشت می باشند.About the author

160