همیشه با تو هستم

Posted on at 


با خودم فکر میکردم تحقق رویاهایم  نا ممکن است 


اما خدا گفت هر چیزی ممکن است.


گم شده بودم ,گیچ شده بودم ,فکر میکردم هیچ وقت جوابابی پیدا نخواهم کرد 


اما خدا گفت:من هدایتت میکنم.


خودم را باختم فکرمیکردم که از عهده اش برنمیایم 


اما خدا گفت: تو از عهده هرکاری میایی.


غمگین بودم احساس می کردم زیر کوهی از نامیدی گیر مانده ام  


 اما خدا گفت : غم هایت رابریز بالای شانه هایم  


فکر کردم نمیتونم,من آنقدر با هوش نیستم  


اما خدا گفت: من به تو خرد لازم را میدهم.


بار گناهنانم رنجم میداد .  از کارهای بدی که کرده بودم از خودم اعصبانی بودم  


اما خدا گفت من تو را میبخشم.


از خودم بدم آمد , فکر میکردم هیچ کس مرا دوست ندارد 


اما خدا گفت :من  به تو عشق می ورزم


گفتم خدایا دلم برات تنگ شده کجا میتوانم پیداتت کنم  


خدا گفت :هر لحظه  و به هر جا که به کمک نیاز داشتی من را صدا کن ,مطمن باش کمک ات خواهم کرد.


گریه میکردم زیرا تنها بودم


اما خدا گفت : بنده ام گریه نکن من همیشه با تو هستم.


در واقع خداوند منتظر دعاهای ما است,تا به بهانه سیل رحمتهای خود را بر ما  سرازیر کند,در تاریکی شب منتظر است تا بنده اش اورا بخواند و  در روشنای روز منتظر است تا بنده اش او را فریاد بزند,اما  انسانها کمتر به خدا توجه می کنند!


به خداوند توجه کنید دست بر دعا بسوی الله بلند کنید تا او به شما توجه کند و دعاهای تان را اجابت کند


هیچ وقت فراموش نکنید که خداوند منبع آرامش اس


 


 
About the author

160