زنده گی کردن

Posted on at


 


معنای واقعی تلاش ،تپیدن ،ودویدن است در زنده گی بر آن دوام و پایدار است در رنده گی انسان تلاش و کوشش نباشد پس به فرد موجود زنده گی نمی گویند سپس از این جا معلوم می شود که فضای اصل مطلق زنده گی کوشش و تپیدن است و تپیدن در زنده گی تلاش های است که انسان به خاطر رفاه ،آسایش ،شادی خود و حوالیان خویش انجام می دهد و طبعا انسان ها همواره به زحمت وتلاش آن اند که زنده گی آسوده و بهبودرا داشته باشند و این بهبود زنده گی آرزو انسان برای خود و چهار اطرافش می باشدو باید گفت زنده گی آرم بدست می آید آن هم از برای زحمت وتلاش صادقانه  فرد


اگر به سیر زحمات و کار های سری بزنیم خواهیم در یافت که بلی !


هیچ زحمتی بی ثمر نمی ماند و زحمات و کوشش های همیشه منعکس می شود و برای نفع انسان ختم می شود این ثمره زحمت و تلاش زنده گی هر فرد می باشد


در زنده گی انسان های هستند که دورنمایی اصلی شان به اساس زحمت بنا می باشداین را من در حالی دریافتم که برای اهدافی که داشتم دست یافتم و آن همه از سوی جد و جهد های بوده که انجام دادم و به آن پیروز گشتم .و امثال این تجربه های زیادی کردم سپس  گفت جهدو جد هاای انسان های صادق و اهداف نیک با انسان ها همدا هست و در همه را با انسان گام به گام در گذر می باشد.


سپس بعداز اجرای کامل وقت معنیش این را برای انسان ثابت می شود راهی که در آن روان بوده درست بوده و زحمتی را که در قبالش تحمل شده واقعا درست .و این تماما مبنی با این است که می خواهم ذکر نمایم انسان های زحمت کش ،پر تلاش در راه اهداف نیک همیشه زنده گی می کنند یعنی معنای درست زنده گی را درک کرده اند روزگاری زنده گی را به نزدیک چشم تجربه نیک می کنند پس باید همیشه برای زنده گی کردن باید تلاش نمود و هدف اصلی را انتخاب کنیم .About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160