صلح آرزوی هر افغان

Posted on at


http://www.google.com.af/url?

جنگ درافغانستان سی پنج ساله شد .مردم افغانستان یعنی  بیش از سه دهه جنگ خا نه مان سوز را پشت سرگذاشته است، اگرکسی حالا چهل ساله باشد ،گفته میتوانم که از وقتی دست چپ وراست خود را شناخته است ،جنگ،کشتار،ویرانگری،آ تش سوزی،بی خانه یی را دیده وبس. مردم در دوران جنگ های خانه مانسوز خساراتی زیادی هم مالی وهم جانی دیده اند. درافغانستان خانواده ی وجود ندارد که یک ویا چند تن از افراد فامیل خود را در دوران جنگ ازدست  نداده باشند ،ویا بعضی از افراد فامیل زنده ومرده آنها گم ولادرک میباشند .مادر پدرها ی آنهایا مرده اند ویا در آرزوی فرزند خود همیشه بوده وهستند . اگر چه میفهمند که آمدن آنهارا خدا میدانند باز هم چشم به راه فرزند خود هستند .

صلح باید پروسه باشد نه پروژه! | نشريه ارمغان ملي

     دوران جنگ غم و اندوی های زیادی داشته ،و مردم از جنگ خسته وبه ستوه آ مده اند .اگر از زن ، مرد،اطفال، پیروجوان سوال کنی که چی میخواهی ؟ خواهم گفت که صلح وآرامی .

     صلح آرزوی هر افغان است .مردم افغانستان جنگ های زیادی دیده اند ،به همین خاطر است قدر صلح را میدانند.ومیخواهند  دیگر در افغا نستان جنگ نباشد .همیشه مردم در صلح وآرامی زندگی نمایند ،درس و تعلیم فراگیریند  وکشور خود را آباد بسازند  ،تا وطن ما محتاج کشور های دیگر نباشد ،از تولیدات خود استفاده نمایم،صادرات ما نسبت به واردات ما بیشتر باشد ،به تداوی به کشورهای خارج نروم،معلم ما به اعصاب آرام درس بدهد وداکتر ما بتواتد با وسایل پیشرفته دسرسی پیدا نموده ومریضان خود را به صورت درست تداوی نمایند وغیره وغیره........

و اینبار تلاش های پوقانه‌ای برای صلح در افغانستان

همه مردم در جستجوی صلح میباشند .صلح کجا ست؟ صلح در افغانستان مفقود گردیده آیا کی خبر دارد ؟ به ما مردم افغانستان خبر بدهید ،تا  خریداری نمایم ، اگر به قیمت جان ما هم که  باشد .

مردم افغانستان یگانه آرزوی که دارند صلح است  ،اگر صلح خریده میشد به اطمینان میتوان گفت ،که مردم از خانه،باغ،زمین ودارای های مادی و حتا معنوی صلح را ترجیع میدهندوخریداری میکنند .چرا که بدون صلح هیچ چیزی معنی ندارد .مردم دانسته اند که یک ساعت زندگی در جنگ بهتر ازهزار دفعه مردن درصلح است. مردم خسارات جنگ،عقب ماندگی های جنگ،محتاج بودن ،مانع پیشرفت وصدها عواقب دیگر را مردم دانسته اند .

مدیریت بیمارستان 88 دانشگاه تهران - صلح

       افغانها از نیاکان خود از تاریخ هزار ساله خود نام ونشانی داشته اند، این را نمی  پزیرند .چون افغانستان یک کشورست از نگاه سرمایه معدنی غنی میباشد .اما چرا محتاج؟ آن هم محتاج کشور های خارج ؟قبول این برای مردم افغانستان خیلی مشکل میباشد . باید افغانستان در صدر کشور های انکشاف یا فته قرار می داشت ،که نیست .بلکی از جمله  کشور های عقب مانده میبا شند .وعلت آن هم جنگ است و بس .پس جنگ پدیده شومی است ، هیچ شخصی که ندیده آنرا تجربه نکند .

بانیان بی صدای صلح چه کسانی هستند

 

 About the author

royasarwari

رویا سروری از مکتب امر علی شیر نوایی

Subscribe 0
160